09 آبان 1398

آثار طلاق نسبت به فرزندان- هزینه ی حضانت

هزینه ی حضانت

پس از جدایی زن و شوهر، هزینه ی حضانت طفل در درجه ی اول با پدر است و در صورت فوت پدر و یا عدم امکان الزام او به پرداخت هزینه، با مادر است. در ماده ی 1172 ق.م مقرر شده: «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده ی آن هاست از نگاهداري او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری با تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.» برای تضمین بیشتر پرداخت هزینه ی حضانت اطفال، در ماده ی 12 ق.ح.خ 1353 آمده است: «در کلیه ی مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال… را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه ی آنان را مشخص می نماید و… نفقه ی اولاد… از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو وحتا از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقهی اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می کند… .

تبصره 1- اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود. تبصره 2- پرداخت نفقه قانونی اولاد بر سایر دیون مقدم است.»