27 آبان 1398

آثار پرداخت نفقه معوقه در ترک انفاق

آثار پرداخت نفقه معوقه در ترک انفاق

کلمات کلیدی:   اعاده دادرسی

مرجع صدور:     شعبه 36 دیوانعالی کشور

چکیده: پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.

 

مستندات         ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391

تاریخ رای نهایی: 1393/07/30    شماره رای نهایی: 9309970925102256

خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به اتهام ترک انفاق در مورد خودش و دختر مشترک شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به فرزند مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص زوجه اتهام محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه حبس محکوم می‎نماید. این دادنامه غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای اعاده دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت نفقه خانم را واریز نمایم علی‌رغم نداشتن شماره‌حساب طی فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از اجرای تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

 

 

 

رای دیوان

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‎‎باشد و رد می‎‎‎شود.

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون

بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی