29 آبان 1398

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره۳۱۱۰۹/ت۵۱۹۴۹هـ                                                             ۱۳۹۴/۳/۱۲

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۳/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و به استناد ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

و ارتقای نظام مالی کشور

ماده۱ـ تعداد هیأت نمایندگان اتاق تهران شصت نفر می‌باشد که به ترتیب زیر برای مدت چهارسال انتخاب می‌شوند:

الف ـ پانزده نفر به انتخاب و انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ترتیب شش نفر از بخش صنعت، شش نفر از بخش بازرگانی و سه نفر از بخش معدن.

ب ـ پنج نفر به انتخاب و انتصاب وزیر جهاد کشاورزی.

ج ـ چهل نفر از بین اعضای اتاق تهران با ترکیب شانزده نفر از بخش بازرگانی، چهارده نفر از بخش صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش کشاورزی.

ماده۲ـ تعداد هیأت نمایندگان اتاق سایر شهرستان‌ها پانزده نفر به ترتیب پنج نفر از بخش بازرگانی، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش کشاورزی اتاق مربوط که برای مدت چهارسال انتخاب می‌شوند.

تبصره ـ در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش در اتاق تهران و دیگر شهرستان‌ها، از داوطلبان موجود در سایر بخش‌ها انتخاب می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره ۲۰۴۶۳
شماره ویژه نامه: ۷۸۱
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۴