11 تیر 1399

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره۶۷۵۷۲/ت۵۲۱۵۳هـ                                                             ۱۳۹۴/۵/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۴/۲۱ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

ب ـ دستگاه متقاضی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی.

پ ـ طرح‌های قابل واگذاری: طرح، پروژه و فعالیت‌هایی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.

ماده۲ـ دستگاه متقاضی در مرحله ارایه پیشنهاد واگذاری طرح قابل واگذاری، نیاز خود را نسبت به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح مورد واگذاری و مدت آن با ارایه گزارش توجیهی برای اخذ تأیید به سازمان ارسال می‌نماید.

ماده۳ـ طرح مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی و مطابق قیمت تمام‌شده پیشنهادی دستگاه و با لحاظ شرایط و مدت نیاز به کالا و خدمات طرح مذکور با تأیید سازمان واگذار شود.

تبصره ـ قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده۴ـ با پیش‌بینی امکان خرید کالا و خدمت در مرحله واگذاری و پس از قطعیت واگذاری، سازمان مجاز است کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح واگذارشده را براساس مناقصه عمومی خریداری نماید.

ماده۵ ـ در صورت عدم نیاز به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح‌های مورد واگذاری از سوی دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، با اعلام کتبی موضوع در اسناد مزایده طرح، اجازه بهره‌برداری یا فروش در داخل و خارج کشور به بخش غیردولتی داده می‌شود.

ماده۶ ـ حداکثر قیمت خرید کالا و خدمت موردنظر باید تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده مربوط باشد.

تبصره ـ قیمت تمام شده در سال‌های بعد متناسب با شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روز می‌شود.

ماده۷ـ در مواردی که طرح‌های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی و مالی است و نیاز به پرداخت کمک داشته باشد، این کمک در اسناد مزایده یا مناقصه درج و پرداخت آن به صورت سنواتی و یا به صورت یکجا در قالب کاهش قیمت پایه در واگذاری طرح به منظور دستیابی به توجیه اقتصادی و مالی اعمال می‌شود.

ماده۸ ـ کالا و خدمت طرح‌های قابل واگذاری از محل اعتبارات دستگاه متقاضی، خریداری و براساس ترتیبات مورد توافق سازمان و دستگاه متقاضی، تحویل دستگاه متقاضی ذی‌ربط می‌گردد.

ماده۹ـ وظایف و اختیارات سازمان در اجرای این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه‌های متقاضی در مورد خرید کالا و خدمات طرح‌های قابل واگذاری.

ب ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه‌های متقاضی در مورد قیمت تمام شده کالا و خدمات.

پ ـ نظارت بر انتقال کالا و خدمات دریافتی از طرح واگذار شده به دستگاه‌های متقاضی.

ت ـ تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به درخواست‌ها و مواعد زمانی هر مرحله از کار و انتقال کالا و خدمات به دستگاه‌های متقاضی.

ماده۱۰ـ دستگاه متقاضی موظف به واریز منابع حاصل از واگذاری طرح‌ها مطابق قوانین و مقررات مربوط به خزانه‌داری کل کشور می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره ۲۰۵۲۴
شماره ویژه نامه: ۸۰۲
سال هفتاد و یک
تاریخ: دوشنبه،۲ شهریور ۱۳۹۴