18 مهر 1398

اثبات رجوع در زمان عده

اثبات رجوع در زمان عده

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: برای اثبات رجوع در زمان عده، شهادت باید به‌صراحت بر رجوع در زمان عده دلالت کند؛ در غیر این صورت مؤثر در مقام نیست

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/25    شماره رای نهایی: 9309970222401089

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.م. با وکالت آقای ش. به‌طرفیت 1. خانم ش.م. 2. آقای الف.ح. هردو با وکالت آقای م.ص. و آقای ج.م. 3. آقای ع.ح. به خواسته ثبت رجوع دادگاه با عنایت به دفاعیات خواندگان و نظربه اینکه رجوع امری است خلاف اصل زیرا اصل وقوع طلاق بین خواهان و مورث خواندگان برابر اسناد رسمی ارائه شده محقق است همچنین ادامه زوجیت آن‌ها نیز بعد از طلاق ثابت شده لیکن موضوع رجوع مورث خواندگان در ایام عده محل تردید بوده و اثبات آن برابر بند الف ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی با شهادت دو مرد محقق می‌شود که فقط یکی از شهود خواهان به‌صراحت رجوع در ایام عده را تأیید کرده ولی سایر شهود به چین موضوعی شهادت نداده‌اند لذا دادگاه دعوی را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 272 دادگاه عمومی حقوقی تهران- بیات

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.م. به‌وکالت آقای ش.ج. به‌طرفیت خانم ش.م. و آقای الف.ح. هر دو به‌وکالت آقایان م.ص. و ج.م. نسبت به دادنامه شماره 482 مورخه 9/4/93 شعبه محترم 272 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 221 مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی ثبت واقعه رجوع با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است زیرا اظهارات شهود دلالت بر اینکه رجوع در زمان عده حارث شده است نمی‌کند و صرف اظهار اینک بین طرفین رابطه‌ایی وجود داشته است نمی‌تواند مثبت دعوی باشد و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به‌مراتب یادشده ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادرشده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و استوار می‌کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

مرادی هرندی -روحانی