10 دی 1398

اثر تعارض شهادت گواهان در مراحل مختلف دادرسی

اثر تعارض شهادت گواهان در مراحل مختلف دادرسی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 50 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اگر گواهی‌های ارائه شده در مرحله تجدیدنظر با گواهی‌های شهود تعرفه شده خواهان در مرحله نخستین تعارض داشته باشد، گواهی‌های مرحله بدوی ساقط می‌شود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/10    شماره رای نهایی: 9309970001000747

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ب.ک. فرزند ق. با وکالت آقای ع.ع. بهطرفیت ن.الف.ب. با وکالت خانم ن.ت. به خواسته مطالبه وجه به نرخ روز مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و خسارت ناشی از آن و خسارات دادرسی وارده فعلاً مقوم به پنجاه میلیون و یک ریال خواسته بر اساس لایحه 1540 – 10/7/91 مبلغ سیصد میلیون ریال، وکیل خواهان در لایحه تقدیمی به شماره 1540 مورخه 10/7/91 و جلسه دادرسی مورخه 21/11/91 به تجویز ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خود را از 000/000/69 میلیون تومان به 000/000/30 میلیون تومان تقلیل داده است و اظهار داشته خوانده در سال 1384 اقدام به خرید دستگاه آپارتمان از آقای الف.ب. فروشنده نموده است که مبلغ پرداختی به فروشنده را از خواهان قرض گرفته است و به فروشنده پرداخت نموده است که ابتدا 000/000/39 تومان آن نقدی و سپس 000/000/19 تومان طی چک … و مبلغ 000/500/3 (سه و نیم میلیون تومان) از حساب مذکور طی چک … از حساب خواهان و مابقی بهصورت نقدی پرداخت شده است خواهان در جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده است، شهود نیز مراتب ادعای خواهان را تصدیق نموده و نیز رسید عادی از فروشنده به دادگاه ارائه که در متن رسید اعلام شده است، مبلغ 000/000/687 ریال که از این مبلغ فوق 000/000/190 ریال طی چک … و مبلغ 000/000/35 ریال طی چک … و مبلغ 000/000/72 ریال نقداً هنگام تنظیم مبایعهنامه ازآقای ک. دریافت نموده‌ام، جملگی مراتب ادعای خواهان را تصدیق و حکایت از اشتغال ذمه خوانده به میزان مبلغ 000/000/300 ریال دارد و اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر دفاع مؤثری در قبال دعوی مطروحه ارائه ننموده و دلیل مبنی بر پرداخت دین به دادگاه ارائه نداشته علیهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای کامل حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم و پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران – صمدی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف.ب. به طرفیت آقای ب.ک. نسبت به دادنامه شماره 931037-30/9/92 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دربردارنده حکم به محکومیت مشارالیها به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ازتاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای کامل بر مبنای شاخص نرخ تورم و پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است وارد است چراکه در راستای دفاعیات و اعتراض تجدیدنظرخواه و نیز بهمنظور احراز واقع وکشف حقیقت جلسه به تاریخهای 11/6/91 و 3/8/93 توسط این دادگاه با حضور طرفین و شهود مورد تعرفه تجدیدنظرخواه منفرداً ومنحیثالمجموع بر پرداخت تمامی ثمن توسط مشارالیها بیان گواهی نموده‌اند و قاعدتاً این گواهی‌ها با شهادت شهود تعرفه شده خواهان بدوی در مرحله نخستین تعارض داشته و در واقع موجب اسقاط گواهیهای مرحله بدوی خواهد بود و از آنجا که اصل نیز مبتنی بر پرداخت ثمن معامله بهوسیله خریدار می‌باشد و دلایل تجدیدنظرخوانده مبنی بر پرداخت بخش از ثمن (مبلغ خواسته) با التفات به اسقاط گواهی گواهان وی وافی به مقصود و مفید علم و اقناع وجدان نبوده لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضایی تشخیص و درخور نقض است. از اینرو مستنداً به مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی نخستین صادر و اعلام می‌گردد این رأی به بیان ماده 365 قانون پیش گفته قطعی است.

رئیس دادگاه شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاران دادگاه

زیوری – کرمی – فلکی