02 آذر 1398

اثر تعیین یک منطقه به عنوان منطقه محروم

اثر تعیین یک منطقه به عنوان منطقه محروم

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: تعیین مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی … ، دلالت بر محروم بودن مناطق مزبور در سنوات قبل از اعلان دارد.

 

مستندات         رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 1386/08/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/09/15    شماره رای نهایی: 9309970956000422

رای بدوی

در خصوص شکایت مذکور [عدم اجرای مصوبه مورخ 1367/12/07 مجلس شورای اسلامی در خصوص فوق‎العاده‎های بدی آب و هوا، جذب نیروی انسانی، پاداش و مزایای یک ماه مرخصی مضاعف مناطق محروم به نرخ روز] نظر به این‎که به موجب احکام کارگزینی پیوست دادخواست خدمت شاکی در شهرستان رامهرمز محرز است و با توجه به این‎که به دلالت رأی شماره 723- 1388/08/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام شهرستان اندیمشک به عنوان منطقه محروم در سال 1380 حکایت از محروم بودن منطقه مذکور در سنوات قبل از 1380 می‎نماید که با تنقیح مناط و وحدت ملاک رأی مذکور این موضوع به شهرستان رامهرمز نیز قابل تعمیم می‎باشد و توجها به این‎که طبق مواد 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم پرداخت فوق‎العاده جذب و مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان مناطق مذکور تجویز و پیش‎بینی شده است و با عنایت به این‎که طبق تبصره الحاقی به ماده 2 تصویب‎نامه شماره 7113/ت 15022 مصوب سال 1376 هیأت وزیران فوق‎العاده بدی آب و هوا به مستخدمینی که در نقاط گرمسیری درجه 3 و 4 خدمت می‎نمایند از مورخه 1376/05/22 به میزان صد در صد حقوق و مبنای جدول حقوقی ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت قابل پرداخت بوده، علی‎هذا با این اوصاف شکایت شاکی را در خصوص موارد فوق‎الذکر وارد دانسته و به استناد مواد 10، 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم بر الزام مشتکی‎عنه [دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز و شبکه بهداشت و درمان رامهرمز] به پرداخت مطالبات شاکی، اعم از مرخصی ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی مصوب 67 و پرداخت حقوق و فوق‎العاده مربوط آن و نیز پرداخت فوق‎العاده بدی آب و هوا به شرح مصوبه فوق‎الذکر از تاریخ 1368 لغایت 1379 صادر و اعلام می‎دارد و در خصوص مطالبه پاداش مناطق محروم نظر به این‎که به دلالت مصوبه شماره 23347/ت 215- 1373/06/12 هیأت وزیران پاداش مذکور به مستخدمینی که داوطلبانه در دهستان‎ها خدمت می‎کنند، تعلق می‎گیرد، در حالی‎که شاکی در دهستان خدمت ننموده است، لذا حکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می‎باشد.

رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری

دیزجی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم‎چنین اظهارات دانشگاه تجدیدنظرخواه، از آن‎جایی‎که دلیل و مستند قانونی که موجبات فسخ رأی را فراهم آورد از سوی تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض‎به غیر وارد [بوده]، لذا ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

سبزواری‎نژاد ـ مهری