01 آبان 1398

اثر تقسیم و تصرف در ملک مشاع

اثر تقسیم و تصرف در ملک مشاع

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: صاحبان ملک مشاعی می‌توانند، با توافق یکدیگر، ملک را از حالت اشاعه خارج نمایند و در این حالت، دعوی یکی از مالکین مشاعی مبنی بر خلع ید وارد نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/20    شماره رای نهایی: 9309970220101045

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان م. و م. هردو ز. بهطرفیت آقای د.الف. به خواسته خلع ید از دو واحد مشاعی از پلاک ثبتی 7/830 واقع در بخش پنج تهران و الزام به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از 24/9/88 تا صدور حکم با جلب نظر کارشناس دادگاه با عنایت به اینکه مبنای ادعای خواهان‌ها و وقوع اختلاف قرارداد مشارکت در ساخت بنا بوده و بر اساس توافق حاصله پس از ساخت هر کدام از طرفین به میزان سهم اختصاصی را در تصرف داشته و بدان اذعان و اقرار نموده‌اند و در واقع با این توافق در عالم واقع ملک را از حالت اشاعه خارج نموده و صرفاً مراحل تشریفاتی آن در اخذ صورتمجلس تفکیک باقیمانده است لذا دادگاه با وصف مذکور دعوی خلع ید مشاعی و مطالبه اجرت‌المثل را از سوی خواهان وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 از قانون آئین دادسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران – امرایی فرد

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان م. و م. هردو ز. بهطرفیت آقای د.الف. از دادنامه شماره 93000254 مورخ 23/4/1393 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوی تجیدنظرخواهآن‌ها به خواسته خلع ید از دو واحد مشاعی از پلاک ثبتی 7/830 واقع در بخش پنج تهران و الزام به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از 24/9/88 تا صدور حکم صادرگردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونهای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است 0

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی – حسینی