27 مهر 1398

اثر توافق بر حضانت

اثر توافق بر حضانت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اگر بر اساس طلاق توافقی، حق حضانت به یکی از زوجین سپرده شود، امکان عدول از توافق مربوطه وجود دارد.

 

مستندات         ماده 41 قانون حمایت خانواده – ماده 1169 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30    شماره رای نهایی: 9309970223001041

رای بدوی

در این پرونده خواهان آقای ع.س. با وکالت آقای الف.ج. و خانم ط.م. دادخواستی به خواسته تحویل فرزند به‌طرفیت خوانده خانم م.ج. با وکالت آقای الف.ص. تقدیم داشته است، بدین شرح که زوجین به‌موجب دادنامه 1337 مورخه 10/9/1391 با توافق از یکدیگر به طلاق جداشده‌اند و حاصل ازدواج آن‌ها دو فرزند پسر د. متولد 21/12/1385 و م. متولد 26/3/1387 می‌باشند که در طلاق توافقی حضانت فرزندان به مادر سپرده‌شده است و زوج (پدر) حق ملاقات فرزندان مشترک را داشته است، اینک فرزند مشترک دانیال از سن هفت‌سالگی عبور نموده است زوج خواهان حضانت فرزند مشترک و تحویل آن از سوی زوجه می‌باشد، نظر به اینکه زوجه (مادر) تا هفت‌سالگی حق حضانت فرزند مشترک را دارد و پس از پایان هفت‌سالگی حق حضانت با پدر (زوج) می‌باشد هرچند که در طلاق توافقی حق حضانت به مادر سپرده‌شده باشد زیرا به نظر می‌رسد که امکان عدول از آن وجود داشته باشد. النهایه با پذیرش خواسته خواهان حکم به تحویل فرزند مشترک با نام د. به پدر (زوج) جهت حضانت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه 271 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی قادی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی1- آقای ع.س. با وکالت الف.ج. 2-خانم م.ج. به‌طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره952 مورخه24/4/93 صادره از شعبه 271 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن با درخواست تجدیدنظرخواه ردیف اول حضانت یکی از فرزندان مشترک بنام د. به لحاظ اینکه به سن هفت‌سالگی رسیده است به مشارالیه واگذار شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و دفاعی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا بااستناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

بیگدلی ـ پایدارپویا