19 آبان 1398

اثر قرارداد در خصوص حضانت

اثر قرارداد در خصوص حضانت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم قرارداد آن را جابجا نمود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/28    شماره رای نهایی: 9309970222401472

رای بدوی

دادخواست خواهان آقای م.الف. فرزند ر. با وکالت خانم م.ن. بهطرفیت خانم الف.ت. فرزند ک. به خواسته حضانت طفل مشترک به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در دادگاه و عدم حضور خوانده علیرغم ابلاغ قانونی و با توجه به صیغهنامه ارائه شده و سایر محتویات پرونده و مستنداً به ماده 1168 و 1169 و 1170 از قانون مدنی خواسته خواهان ثابت تشخیص داده شده و حکم به حضانت طفل توسط وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران – حیدری

 

 

 

دادخواست واخواهی خانم الف.ت. بهطرفیت آقای م.الف. با وکالت خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره 335-20/3/93 به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است. دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در دادگاه و اینکه واخواه اظهار داشته است که به مدت یکماه در عقد موقت شخصی بوده که با توجه به صیغهنامه ارائه شده حق بذل مدت صیغه را به وکالت از زوج داشته باشد و حسب اظهار وی نسبت به بذل موقت مذکور اقدام نموده و در حال حاضر در قید زوجیت شخصی نمی‌باشد و با توجه به اظهار فرزند مشترک و تمایل وی به حضور در نزد مادر و سایر محتویات پرونده و اینکه به صلاح طفل می‌باشد که در نزد مادر زندگی نماید فلذا مستنداً به تبصره ماده 1169 قانون مدنی اعتراض واخواه را ثابت تشخیص داده و با نقض دادنامه بدوی حکم به حضانت طفل به مادر را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران – حیدری

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.ن. بهطرفیت خانم الف.ت. نسبت به دادنامه شماره 0727 مورخ 28/5/1393 شعبه 263 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 0149 مبنی بر صدور حکم واگذاری حضانت فرزند مشترک به مادر وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا فرزند مشترک متولد 9/1/1386 می‌باشد و بر اساس نص ماده 1169 قانون مدنی فرزند مشترک از سن حضا نت مادر خارج است و موضوع حضانت فرزند مشترک از موادی نیست که بتوان با تنظیم قرارداد آن را جابجا نمود به عبارت دیگر در صورت بروز اختلاف تکلیف حضانت بر اساس ماده 1169 قانون مدنی بر حسب مورد، متوجه والدین بر اساس سن فرزند مشترک می‌باشد لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور بهاستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و بهاستناد ماده 1169 ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی واگذاری حضانت فرزند مشترک مادر صادر می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

مرادی هرندی – روحانی