06 آبان 1398

اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه

اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اجرای حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه، منوط به معرفی اموال، غیر از مستثنیات دین، از طرف خواهان است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/11    شماره رای نهایی: 9309970221101554

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم ط.د. فرزند م. با وکالت آقای ح.ب. به‌طرفیت آقای ش.ف. به‌خواسته مطالبه مهریه به تعداد سیصد سکه تمام بهار آزادی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با ملاحظه اظهارات وکلای طرفین پرونده و احراز زوجیت با ملاحظه سند نکاح‌نامه به‌شماره ترتیب … مورخ 31/2/89 دفتر رسمی ازدواج … حوزه تهران که در متن آن قید شده است: تعداد سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی رایج که تعداد 57 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی نقداً به زوجه پرداخت گردیده و تعداد 243 سکه طلای تمام بهار آزادی بر ذمّه زوج، دین است؛ عندالاستطاعه به زوجه پرداخت نماید و زوجه نیز اقرار به دریافت 57 سکه بهار آزادی از مهریه نقداً در ذیل سند نکاحیه نموده و بقیه مهریه به تعداد 243 سکه تمام بهار آزادی عندالاستطاعه را پذیرفته است. هر چند وکیل ایشان موضوع را رد و 57 عدد سکه را منوط به پرداخت شیربها و مخارج خرید مایحتاج اولیه زندگی بیان داشته‌اند ولیکن خوانده صرفنظر از اقرار زوجه در متن سند نکاح‌نامه، دفاعاً اظهار نموده بابت پرداخت 57 عدد سکه بهار آزادی به زوجه مبادرت به اخذ وام جهت تهیه لوازم منزل و اجاره‌خانه نموده‌اند که اکنون نیز بدهکار می‌باشد. لذا به لحاظ عدم ارائه دلیل محکمه‌پسند، دعوی خواهان و وکیل وی تا میزان دویست و چهل و سه عدد سکه تمام بهار آزادی ثابت و محق تشخیص است. مستنداً به مواد 1082 از قانون مدنی و 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 243 عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت اصل خواسته و پرداخت 000،820،1 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تقویم خواسته در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. با توجه به مراتب فوق و فقدان ادلّه شرعی و قانونی و اقرار زوجه به دریافت آن، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی‌حقی زوجه نسبت به پنجاه و هفت عدد سکه تمام بهار آزادی اعلام و صادر می‌گردد. رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 286 دادگاه عمومی خانواده تهران – محمدی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ف. به‌طرفیت خانم ط.د. نسبت به دادنامه 948-5/6/93 اصداری از شعبه 286 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که بموجب آن زوج به پرداخت 243 قطعه سکه بهار آزادی بابت مهریه در حق همسرش محکوم شده است، اعتراض وارد نیست و حکم صادره با رعایت موازین قانونی اصدار یافته‌ است. معهذا نظر به اینکه در سند نکاحیه وصول مهریه منوط به عندالاستطاعه بوده است، دادگاه مستنداً به مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن اصلاح دادنامه از جهت اجرای حکم منوط به معرفی اموال، غیر از مستثنیات دین، از طرف خواهان است و با رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

فرهبد – نحوی