29 آذر 1398

احتساب سنوات خدمت دولتی

احتساب سنوات خدمت دولتی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: سنوات خدمت کارکنان دولت در صورتی جزو سنوات خدمت دولتی آنان قابل احتساب است که به صورت تمام وقت بوده و در قبال آن از بودجه دولتی حقوق دریافت نموده باشند.

 

مستندات         ماده 151 قانون استخدام کشوری

تاریخ رای نهایی: 1393/08/17    شماره رای نهایی: 9309970955600502

رای بدوی

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه ضمائم دادخواست شاکیه [مبنی بر الزام به احتساب سنوات خدمت به عنوان مربی پیش‎دبستان] و لوایح دفاعیه طرف‌های شکایت، نظر به اینکه حسب مفاد ماده 151 قانون استخدام کشوری، سنوات خدمت کارکنان در صورتی جزو سنوات خدمت دولتی آنان قابل احتساب است که به صورت تمام وقت موظف بوده و در قبال آن از بودجه دولتی حقوق دریافت نموده باشند و شاکی هیچگونه سند و مدرکی که حاکی از اشتغال تمام وقت و دریافت حقوق از بودجه دولت باشد ارائه ننموده و سابقه پرداخت حق بیمه نیز مثبت آن نمی‌باشد. علیهذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 

رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری

کریمی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه دلائل موجه و مؤثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت باتوجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات وموازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست بنابراین تجدیدنظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی تأیید و ابرام می‌گردد. رأی صادر قطعی است.

 

رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

مهدوی ـ جباری