22 آبان 1398

احتساب سنوات خدمت معلمان حق التدریس

احتساب سنوات خدمت معلمان حق التدریس

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: خدمت معلمان حق‎التدریس به میزان 24 ساعت در هفته، خدمت تمام وقت محسوب و ایام مذکور به استثنای تعطیلات تابستان، جزء سابقه خدمت آن ها منظور می‎شود.

 

مستندات         ماده 151 قانون استخدام کشوری ـ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره 10 ماده 1 آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور

تاریخ رای نهایی: 1393/08/28    شماره رای نهایی: 9309970955501454

رای بدوی

ماحصل شکایت شاکی احتساب سوابق حق‎التدریسی جزء سوابق بیمه‎ای[بوده]؛ نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه از سال 68 لغایت 77 هر هفته 24 ساعت تدریس داشته که با توجه به ماده 151 قانون استخدام کشوری و دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره 10 ماده 1 آیین‎نامه اجرایی طرح طبقه‎بندی مشاغل معلمان کشور، شکایت شاکی نسبت به احتساب سابقه از سال 68 لغایت 77 به جز ایام تعطیلی تابستانی، وارد و حکم به اجابت خواسته در این قسمت و نسبت به بقیه مدت با توجه به اینکه تجربه آموزشی شاکی کمتر از 24 ساعت می‎باشد، در وضع موجود قرار رد صادر می‎شود. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 

رئیس شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری

بهرامی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رأی معترض‎عنه ابراز نشده است، لذا شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‎البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شعبه بدوی را تأیید و ابرام می‎کند. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

باقری ـ تقوی