09 آذر 1398

احراز وقوع تخلف در املاک مشاعی

احراز وقوع تخلف در املاک مشاعی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: مشاعی بودن مالکیت، نافی استماع شکایت یکی از مالکین جهت احراز وقوع تخلف به اندازه سهم مالکانه مشاعی وی نمی‎باشد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/29    شماره رای نهایی: 9309970905601846

رای بدوی

نظر به اینکه صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه، موضوع خواسته با توجه به اینکه ملک مشاعی بوده و خارج از مفاد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 می‎باشد، لذا به استناد مراتب فوق‎الذکر و بند ب ماده 53 قانون مزبور قرار رد دعوی وی صادر و اعلام می‎نماید رأی صادره به استناد ماده 65 قانون مزبور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری

آشورلو

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه به دلالت مندرجات اسناد رسمی ارائه شده به شماره 862178 تجدیدنظرخواه، مالک یک سهم مشاع از پنج سهم، از دو سهم از پانزده سهم چهاردانگ مشاع حمام موضوع شکایت بوده است و مشاعی بودن ملک، نافی استماع شکایت در احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات به اندازه سهم مالکانه مشاعی تجدیدنظرخواه نمی‎باشد. بنابراین ضمن احراز سمت و ذی‎نفع بودن مشارالیها به قدرالسهم مالکیت نامبرده و پذیرش تجدید‎نظر‎خواهی با استناد به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض‎عنه نقض و رسیدگی ماهوی به شعبه مرجوع الیه واگذار می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی ـ فرجی