16 آبان 1398

اخذ عوارض پیمانکاری از سوی شهرداری

اخذ عوارض پیمانکاری از سوی شهرداری

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بر انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده -از جمله عوارض پیمانکاری- ممنوع می‎باشد.

 

مستندات         بند الف ماده 38، مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/2/17- رأی ابطالی شماره 550 مورخ 91/08/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/06/29    شماره رای نهایی: 9309970955300643

رای بدوی

در خصوص شکایت شرکت ن. با وکالت آقای س.ر به خواسته نقض رأی شماره … کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، نظر به اینکه دریافت هرگونه وجه بابت عوارض و غیره باید مستند به قوانین جاریه کشوری و مصوبات معتبر قانونی باشد و در رأی معترض‎عنه به موادی که اخذ وجه بابت مبلغ پیمان را تجویز کرده باشد، استناد نشده است و خوانده هم دفاع نکرده است، لذا مستنداً به مواد 10 و 11 و 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را موجه و رأی معترض‎عنه را نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به کمیسیون مربوط به جهت رسیدگی دقیق‎تر وفق قوانین مربوطه می‎باشد. رأی فوق وفق ماده 65 قانون اخیرالذکر بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری

اکابری

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر بر اینکه در ماده 50 قانون مالیات به ارزش افزوده مصوب 87/2/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده 38 از همین قانون، نرخ عوارض خدمات 1/5% تعیین شده است و فعالیت‎های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است، همچنین به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی … موسوم به قانون تعمیم عوارض مصوب سال 1381 صریحاً لغو شده است. مستفاد از آرای هیأت عمومی از جمله رأی شماره 550 مورخ 91/8/8 رأی صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، مغایر موازین قانونی می‎باشد. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی صادره از شعبه 31 دیوان عدالت اداری به شماره … تأیید و ابرام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اردلان ـ عاشوری