07 آبان 1398

ارائه تصویر مصدق عقدنامه به عنوان دلیل جدید

ارائه تصویر مصدق عقدنامه به عنوان دلیل جدید

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 33 دیوانعالی کشور

چکیده: ارائه تصویر مصدق عقدنامه به عنوان دلیل جدید، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

 

مستندات         بند 5 ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

تاریخ رای نهایی: 1393/08/07    شماره رای نهایی: 9309970910601129

خلاصه جریان پرونده

آقای ح. به اتهام رابطه نامشروع مادون زنا، نگه‌داری مشروب تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 1168- 19/10/92 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش … و مستنداً به مواد 736، 702 از قانون مجازات اسلامی 1375 و درجه 6 از ماده 19 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 214 همین قانون به 74 ضربه شلاق بابت رابطه نامشروع و یک سال زندان و 74 ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل 5 برابر ارزش عرضی و معدوم نمودن مشروبات الکلی در خصوص نگه‌داری مشروب محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره 1540-28/12/92 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تأیید و قطعیت یافته است. محکوم‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان‌عالی‌کشور و با اعلام این‌که: مطابق صیغه‌نامه زن و شوهر می‌باشیم، در دفترخانه اسناد رسمی صیغه‌نامه تنظیم یافته معلوم نیست به چه دلیل محکوم شده‌ایم، تقاضای انجام آزمایش در خصوص محتویات داخل بطری را از دادگاه نموده بودم تا بی‌جهت محکوم نگردم، به چه دلیل بطری موصوف را به آزمایشگاه نفرستادند قبل از کشف حقیقت اقدام به صدور رأی نموده‌اند، تقاضای نقض دادنامه و انجام آزمایش در این خصوص را دارم تا از این حکم غیرعادلانه و مجازات سنگین نجات پیدا کنم و مستنداً به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ 24/02/93 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 

 

 

رای دیوان

در خصوص درخواست آقای ح. مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه شماره 1540-28/12/92 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان؛ با توجه به مطالب مطروحه خصوصاً تصویر مصدق عقدنامه موقت یک ساله بین طرفین (متقاضی و خانم ح.) که اصل آن مورد ملاحظه قرار گرفته تاریخ وقوع عقد قبل از دستگیری بوده و انطباق تقاضا با بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محرز می‌باشد، لذا ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی فقط در مورد اتهام ارتباط نامشروع نسبت به دادنامه مذکور مستنداً به ماده 274 قانون فوق‌الذکر پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه سی‌وسوم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار

نیازی ـ اعتماد