19 اسفند 1398

ارائه نظریه جدید کارشناسی به عنوان دلیل جدید

ارائه نظریه جدید کارشناسی به عنوان دلیل جدید

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 33 دیوانعالی کشور

چکیده: نظریه جدید کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تغییر در میزان تقصیر محکوم‌علیه، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

 

مستندات         بند 5 ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

تاریخ رای نهایی: 1393/08/21    شماره رای نهایی: 9309970910601197

خلاصه جریان پرونده

آقای ر. به اتهام تسبیب در قتل شبه عمدی خانم س. و در ایراد صدمه بدنی شبه عمدی نسبت به خانم ف. تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 1051- 27/09/92 شعبه … دادگاه عمومی جزایی کرج و مستنداً به مواد مربوط دیات قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 616 از قانون مجازات اسلامی 1375 به مجازات پرداخت یک فقره دیه کامله زن مسلمان در حق اولیای‌دم متوفی و دیات صدمات وارده در حق خانم ف. و تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره 1624- 17/12/92 صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعیت یافته است و درخواست محکوم‌علیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی در گذشته طبق دادنامه شماره 341- 20/03/93 صادره از شعبه سی‌وسوم دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. محکوم‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان‌عالی‌کشور و با اعلام این‌که: 1- مسئولیت بروز حادثه مطابق ماده 5 قرارداد موجود با شرکت ح. بوده لکن به تکلیف خود عمل نکرده و موجب بروز حادثه شده است؛ 2- و با توجه به عدم ابلاغ نظریه کارشناسی و عدم توجه به اعتراض و عدم رعایت قواعد آمره رسیدگی در ارجاع به کارشناس؛ 3- و این‌که به نقش و تأثیر هر یک از عوامل دخیل از قبیل دادگستری کرج به عنوان کارفرما و پیمانکار دست اول (شرکت س.) و پیمانکار دست دوم (شرکت ح.) و زیان‌دیده و فوت شده در حادثه بی‌توجهی شده خصوصاً مصدوم با باز کردن درب و بدون توجه به کابین اقدام به ورود به فضای خالی آسانسور کرده و به موجب قاعده اقدام درصد قابل توجهی از مسئولیت به عهده اوست؛ 4- اولیای‌دم و مصدوم حادثه به موجب رضایت‌نامه و اقرارنامه رسمی شماره 26738- 05/02/92 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره … کرج در قبال وجوه اخذ شده، رضایت خود را اعلام کرده‌اند و عدول از گذشت مسموع نیست؛ 5- نظریه کارشناسی که بعد از رأی قطعی گرفته شده، لذا مستنداً به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ 24/04/93 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 

 

 

رای دیوان

در خصوص درخواست آقای ر. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1624- 17/12/92 صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان البرز با توجه به این‌که محکوم‌علیه از طریق شورای حل اختلاف کرج اقدام به تأمین دلیل نموده و کارشناس رسمی دادگستری مهندس ت. پس از بررسی و مستندات موضوع، پیمانکار اول (شرکت س.) را به دلایل مندرج در نظریه خود به شماره  187/106ک – 02/06/93 به میزان 50% در وقوع حادثه مقصر دانسته و پیمانکار ثالث (شرکت ح.) را هم به دلایل مندرج در نظریه مذکور به میزان 50 % در وقوع حادثه مقصر دانسته و این دلیل جدید بر بی‌گناهی محکوم‌علیه در وقوع حادثه به میزان 50 % دلالت دارد، تقاضای نامبرده موجه تشخیص و مشمول بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. لذا با استناد به ماده 274 از قانون آیین دادرسی موصوف ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه سی و سوم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون

نیازی ـ قرشی