26 آبان 1398

ارتباط ورشکستگی و اعتبار تصمیمات شرکت

ارتباط ورشکستگی و اعتبار تصمیمات شرکت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: صرف اعلام ورشکستگی شرکت، کافی برای باطل شمردن تصمیمات متخذه به تاریخ مقدم بر ورشکستگی نیست. بلکه باید دلیل مستقلی بر بی‌اعتباری تصمیم ارائه گردد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/24    شماره رای نهایی: 9309970221301247

رای بدوی

در خصوص دعوای خانم الف.ع. فرزند م. با وکالت آقای الف.م. و وکالت بعدی خانم ک.ع. به‌طرفیت شرکت الف.(سهامی عام) به خواسته ابطال تصمیم مورخ 20/2/1379 مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه و خسارات دادرسی؛ در جریان دادرسی آقای ق.ک. به‌وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود و به دلایل و لوایح تقدیمی آنان توجه نمود. با توجه به اینکه صرف صدور اعلام ورشکستگی مبنایی برای بطلان تصمیمات متخذه به تاریخ مقدم بر آن محسوب نمی‌گردد و دلیل مشخصی نیز برای بی‌اعتباری تصمیم مذکور اعلام نشده است، دادگاه به استناد ماده 270 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در شعبه27 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کلانتریان

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان با وکالت آقای ک. نسبت به دادنامه شماره 483/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

حجازی‌فر – قاضی