18 اسفند 1398

ارتقای گروه مستخدمین موقت شهرداری

ارتقای گروه مستخدمین موقت شهرداری

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: مستخدمین موقت شهرداری بر اساس مدرک تحصیلی در یکی از طبقات مندرج در جدول شغلی قرار می‎گیرند و از حقوق همان طبقه برخوردار می‎شوند و از آنجا که  گروه پایه در خصوص ایشان پیش‎بینی نشده است، مشمول ارتقاء گروه نمی‎باشند.

 

مستندات         تبصره 2 ماده 7 مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری ـ بند پ ماده 2 آییننامه استخدامی کارکنان شهرداری

تاریخ رای نهایی: 1393/08/19    شماره رای نهایی: 9309970905601417

رای بدوی

در خصوص شکایت مذکور به نحو مقرر در فوق [به خواسته ارتقای گروه]، نظر به اینکه وفق بند پ ماده 2 آیین‎نامه استخدامی کارکنان شهرداری‎های‎ کشور مصوب 1381، مقررات استخدامی مستخدمین موقت توسط وزارت کشور تهیه و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور (در حال حاضر معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری) اجراء خواهد شد، در حالی که مقررات مبحوث‎عنه تهیه و تدوین نگردیده و نظر به اینکه مقررات خاصی در خصوص ارتقاء گروه در آیین‎نامه مذکور در مورد مستخدمین موقت تنسیق و پیش‎بینی نشده و به همین علت، وفق ماده 98 آیین‎نامه موصوف، در موارد مسکوت طبق قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت عمل می‎گردد و اگرچه در ماده 28 آیین‎نامه شهرداری‎ها در خصوص جدول و نحوه ارتقای گروه مستخدمین، مطلق مستخدمین را به کار برده که شامل مستخدمین موقت نیز می‎شود، لیکن نظر به اینکه ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، کلیه دستگاه‎ها از جمله شهرداری‎ها را تابع ضوابط و مقررات قانون اخیرالذکر دانسته و در ماده 3 از قانون مذکور نیز نحوه ارتقای گروه کلیه مستخدمین اعم از رسمی و موقت تقیید گردیده است؛ لذا با این اوصاف، مستخدمین موقت نیز تابع ضوابط ارتقاء گروه همانند مستخدمین رسمی و ثابت بوده و مستنداً به موازین اشعاری و نیز مواد 10 و 58 و 65 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‎عنهم به ارتقاء گروه شاکی طبق ضوابط مورد عمل در مورد مستخدمین رسمی و ثابت صادر و اعلام می‎دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می‎باشد.

 

دادرس شعبه 10 دیوان عدالت اداری

دیزجی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 5 مقررات استخدامی موقت شهرداری‎ موضوع بند پ ماده 2 آیین‎نامه استخدامی شهرداری‎ها، مستخدمین موقت بر اساس مدرک تحصیلی در یکی از طبقات مندرج در جدول مربوطه قرار می‎گیرند و از حقوق همان طبقه برخوردار می‎شوند و گروه پایه در خصوص ایشان پیش‎بینی نشده است، بنابراین مشمول ارتقاء گروه نمی‎باشند و از طرفی چون اساساً گروه ورودی و اولیه در خصوص این قبیل کارکنان پیش‎بینی نشده است، امکان ارتقاء گروه نیز وجود ندارد و کارکنان قراردادی به جای گروه از طبقه شغلی استفاده می‎نمایند. علی هذا رأی معترض‎عنه برخلاف مقررات اصدار یافته و ضمن نقض آن مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی ـ فرجی