11 مهر 1398

ارزش اثباتی تست الکل‌سنج تنفسی

ارزش اثباتی تست الکل‌سنج تنفسی

کلمات کلیدی:   ادله اثبات

مرجع صدور:     شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: تست الکل‌سنج تنفسی نمی‌تواند بزه شرب خمر را اثبات کند.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/17    شماره رای نهایی: 9309970222201137

رای بدوی

در خصوص اتهام ک. مبنی بر شرب خمر با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلا وجه متهم در جلسه دادگاه (ادعای درخواست رشوه توسط مأمورین پلیس راهور و سپس تنظیم گزارش خلاف واقع) که به جهت فرار از مجازات مطرح نموده است؛ با عنایت به حصول علم و یقین بر بزهکاری وی به‌واسطه وجود دلایل و قرائن و امارات متقن از جمله گزارش پلیس راهور متعاقب انجام تست الکل به وجود مقادیر بسیار زیادی الکل در بدن نامبرده ناشی از شرب خمر و هم‌چنین دستگیری وی هنگام رانندگی در وضعیت نامتعادل و خطرناک با سرعت غیرمجاز در سطح شهر در وقت نامناسب از نیمه‌شب بزهکاری‌اش در حد ارتکاب بزه موصوف نزد دادگاه محرز و مسلم بوده، فلذا به استناد مواد 211 و 264 و 265 از قانون مجازات اسلامی 1392 حکم محکومیت وی به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً نظر به‌شدت قبح عمل ارتکابی از سوی وی به شرح گزارش اولیه پلیس راهور از باب تکمیل مجازات به استناد بند ث از ماده 23 و ماده 31 از قانون فوق‌الذکر نامبرده به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری منع می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. نسبت به دادنامه شماره 930643 مورخ 04/06/1393 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل 80 ضربه تازیانه به اتهام شرب خمر صادر گردیده است. نظر به این‌که تجدیدنظرخواه در کلیه مراحل منکر شرب خمر گردیده و با عنایت به این‌که دادگاه محترم بدوی با استناد به ماده 211 قانون مجازات اسلامی احراز نموده است که تجدیدنظرخواه شرب خمر نموده است و این در حالی است که همکار محترم مستند علم خود را اظهارات وی و انجام تست الکل و وجود مقادیر بسیار زیادی الکل در بدن تجدیدنظرخواه و دستگیری وی هنگام رانندگی در وضعیت نامتعادل و خطرناک با سرعت غیرمجاز در سطح شهر و در وقت نامناسب از نیمه‌شب اعلام نموده است. با توجه به این‌که در صورت‌جلسه تنظیمی توسط مأمورین راهور ناجا صرفاً به توقف خودروی پرایدی که متهم با آن در حال رانندگی بوده اشاره گردیده و مطلبی که نشان‌دهنده دستگیری وی هنگام رانندگی در وضعیت نامتعادل و خطرناک با سرعت غیرمجاز در سطح شهر و در وقت نامناسب از نیمه‌شب باشد در صورت‌جلسه ذکر نگردیده است و علاوه بر این صرف‌نظر از این‌که تست الکل سنجی تنفسی نمی‌تواند جایگزین ادله شرعی اثبات‌کننده شرب خمر باشد، مدرکی که نشان‌دهنده تست الکل باشد در پرونده مشاهده نمی‌گردد و نظر به این‌که مطابق ماده 211 قانون فوق‌الذکر علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که در نزد قاضی مطرح می‌شود و در مانحن‌فیه متهم در نزد قاضی محکمه منکر شرب خمر بوده و اظهارات وی در دادسرا و در نزد مأمورین نیز افاده علم و یقین قضایی نمی‌نماید. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مشارالیه و به استناد جزء 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حیات‌مقدم ـ مرادی