24 مهر 1398

ارزش اثباتی شهادت شهود

ارزش اثباتی شهادت شهود

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی قابل پذیرش است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/27    شماره رای نهایی: 9309970222801132

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ه.ف. به ولایت از ع. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته اصلاح سند سجلی به شماره 0251223817 به تاریخ تولد 4/7/1388 و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 30/6/1388 به استناد سند سجلی به آن شرح که خواهان اعلام داشته مأمور ثبت احوال به هنگام تنظیم سند در ثبت تاریخ تولد فرزندان مرتکب اشتباه شده است و به جای ثبت تاریخ تولد 30/6/1388 تاریخ تولد 4/7/1388 را به ثبت نموده است دادگاه با عنایت به اظهارات شهود تعرفه شده خواهان به صحت ادعای وی ادای گواهی نموده است و با عنایت به این که بر اساس نظربه شورای نگهبان استماع شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی قابل پذیرش بوده و نظر به آن که رفع اشتباه از اسناد سجلی پس از صدور شناسنامه با رد صلاحیت هیئت حل اختلاف موضوع ماده سه قانون ثبت احوال خارج است لذا دادگاه به استناد بند 2 ماده سه آن قانون حکم به اصلاح سند سجلی موصوف در قسمت تاریخ تولد با حفظ سایر مشخصات خواهان از 4/7/1388 به 30/6/1388 صادر و اعلام می‌دارد رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یعقوبی محمودآبادی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شمال تهران بهطرفیت آقای ه.ف. به ولایت از ع.ف. نسبت به دادنامه شماره 0536 مورخ 9/6/1393 صادره از شعبه محترم 126 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 0441 که بهموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به اصلاح سند سجلی به شماره 251223817 به تاریخ تولد 4/7/1388 و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 30/6/1388 به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به اینکه دادنامه معترضعنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضائی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با جهات مقرر در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بیاعتباری و نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده بناءًعلیهذا دادگاه بهاستناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نامدار – زجاجی