02 فروردین 1399

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

شماره۴۸۹۳۸/۳۶۹۳۹                                                                    ۱۳۹۴/۳/۲۶

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه تصویر اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۱۰/ت۴۸۹۳۸هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ به دلیل اشتباه تحریری در گیرندگان رونوشت تصویب‌نامه یادشده برای روزنامه رسمی ارسال نشده است، مراتب برای دستور اقدام مقتضی به پیوست ارسال می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

شماره۲۶۷۱۰/ت۴۸۹۳۸هـ                                                              ۱۳۹۳/۳/۱۱

وزارت راه  و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۲/۹/۲۰ و ۱۳۹۳/۱/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره بند (الف) ماده (۱۶۶) قـانون برنامـه پنجسـاله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این اساسنامه در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره): اراضی موجود در منطقه هوانوردی و غیرهوانوردی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تحت مالکیت شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور (حدود ۱۴۰۰۰ هکتار) شامل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و شهر فرودگاهی.

ب ـ شهر فرودگاهی: واحد جغرافیایی و مواصلاتی شامل مناطق آزاد و ویژه موضوع ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر اراضی شهر فرودگاهی که در آن فعالیت‌های هوانوردی و غیرهوانوردی شامل فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی، رفاهی، بانکی، بیمه‌ای، گردشگری، پزشکی و نظایر آن انجام می‌شود.

ج ـ منطقه آزاد تجاری: اراضی موجود از انتهای ضلع جنوبی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) (حدود ۱۵۰۰ هکتار) که از این پس «منطقه آزاد» نامیده می‌شود.

د ـ منطقه ویژه اقتصادی: اراضی موجود از انتهای ضلع غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) (حدود ۲۵۰۰ هکتار) که از این پس «منطقه ویژه» نامیده می‌شود.

هـ ـ تسهیلات فرودگاهی: خدمات مرتبط با ورود و خروج مسافرین، خدمه پروازی، کالا، سوخت‌گیری، ایمنی و حفاظت، بهداشت، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، اقامت، خدمات پذیرایی (کترینگ)، فروشگاه‌های آزاد، بانک، بیمه، گمرک، جایگاه تشریفات اختصاصی و دولتی و نظایر آنها.

و ـ عوامل پروازی: باند پرواز، مسیرهای خزش (تاکسی وی)، توقفگاه هواپیما، تجهیزات روشنایی و کمک ناوبری.

ز ـ وسایل پرنده: هر وسیله قابل پرواز در فضایی بالاتر از سطح زمین با استفاده از نیروی موتور.

ح ـ فرودگاه: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).

ماده۲ـ نام شرکت، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (سهامی خاص) است که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود.

ماده۳ـ اهداف شرکت عبارت از تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی، افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر هوایی، کمک به ایجاد اشتغال مولد و تبدیل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه می‌باشد.

ماده۴ـ مدت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود است.

ماده۵ ـ مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرار دارد و حسب ضرورت با رعایت قوانین مربوط شرکت می‌تواند نسبت به تأسیس شعب و نمایندگی‌ها و شرکت‌های وابسته اقدام نماید.

ماده۶ ـ سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های غیرنقدی (زمین و تأسیسات و اموال منقول و غیرمنقول) فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تقویم می‌شود. سرمایه شرکت متعلق به شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور است و منقسم به ده میلیون سهم یک میلیون ریالی می‌باشد.

ماده۷ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده که براساس ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب شرکت دولتی تشکیل و طبق مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.

فصل دوم ـ موضوع، وظایف و اختیارات شرکت

ماده۸ ـ موضوع شرکت عبارتست از انجام فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، تولیدی، خدماتی، مدیریتی، گردشگری، رفاهی، مهندسی، حمل و نقل و عمرانی مرتبط و مفید برای توسعه و گسترش اقتصاد حمل و نقل هوایی در چارچوب قوانین مربوط.

ماده۹ـ وظایف و اختیارات شرکت عبارتست از:

۱ـ برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای طرحهای توسعه، تکمیل، نگهداری، تجهیز، بهره‌برداری و راهبری فعالیتهای موضوع شرکت.

۲ـ انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ارایه خدمات عمومی و تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی با رویکرد ایجاد زمینه‌های اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با رعایت ضوابط زیست محیطی.

۳ـ ارایه خدمات هوانوردی از جمله نصب، نگهداری و بهره‌برداری از سامانه‌های ارتباطی، کمک ناوبری، راداری و سایر تجهیزات در امور هوانوردی، خدمات و کنترل نشست و برخاست وسایل پرنده در محدوده فرودگاه و تأمین تجهیزات مرتبط، خدمات امداد و نجات و آتش‌نشانی فرودگاهی با رعایت قوانین و مقررات مرتبط و ارایه خدمات فرودگاهی از جمله نگهداری و بهره‌برداری از پایانه‌های بار و مسافر و تجهیزات مرتبط، خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، توقفگاه مراجعین فرودگاه، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشیانه، خدمات پذیرایی (کترینگ)، مراکز اقامتی و پذیرایی، سوخت‌رسانی به هواپیما و امور حفاظت از فرودگاه و هواپیماها، مراکز تجاری و پارکینگ‌ها و تمامی مستحدثات.

۴ـ ارایه خدمات طراحی، ساخت، توسعه، تکمیل، تعمیرات و نگهداری پایانه‌ها، ساختمان‌های جنبی، تأسیسات، عوامل پروازی و سایر تسهیلات فرودگاهی و ساختمان‌ها و تأسیسات زیربنایی فرودگاهی و غیرفرودگاهی در محدوده فرودگاه.

۵ ـ انجام امور تحقیقاتی و آموزشی منطبق با اهداف شرکت و رعایت قوانین مربوط.

۶ ـ عضویت در مجامع و سازمانهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۷ـ انجام همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در محدوده فعالیت‌های شرکت به منظور افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی مرتبط با وظایف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۸ ـ صدور مجوز و برقراری و اخذ حقوق و عوارض در قبال ارایه خدمات در محدوده شهر فرودگاهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط حسب مورد.

۹ـ اقدامات لازم به منظور ترغیب بنگاه‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌های مستقیم و غیرمستقیم بخش خصوصی داخلی و خارجی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

۱۰ـ انعقاد انواع عقود و معاملات از جمله قراردادهای خدمت و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با اشخاص واجد صلاحیت و مشارکت و همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و شرکتهای ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت حقوقی، فنی و مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۱ـ سایر اقدامات به تشخیص و تصویب مجمع عمومی به منظور تحقق اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ شرکت می‌تواند نسبت به انجام امور فوق به هر نحو مقتضی از جمله برون‌سپاری، واگذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های ایرانی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده۱۰ـ ارکان شرکت عبارتند از:

۱ـ مجمع عمومی.

۲ـ هیأت‌مدیره و مدیرعامل.

۳ـ بازرس یا بازرسان قانونی.

ماده۱۱ـ نمایندگان سهام در مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱ـ وزیر راه و شهرسازی یا نماینده تام الاختیار وی که ریاست مجمع عمومی را برعهده دارد.

۲ـ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

۳ـ مدیرعامل شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور

ماده۱۲ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱ـ مجمع عمومی عادی.

۲ـ مجمع عمومی فوق‌العاده.

ماده۱۳ـ مجمع عمومی عادی هر سال حداقل دو بار به دعوت رئیس مجمع برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت، تصویب بودجه، خط مشی و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل می‌شود.

ماده۱۴ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضاء رسمی است و تصمیمات آنها با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است.

ماده۱۵ـ وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی شرکت با توجه به گزارش سالیانه هیأت‌مدیره و گزارش حسابرس (بازرس قانونی)

۲ـ بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت.

۳ـ اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تأمین احتیاجات و مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴ـ انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل.

۵ ـ انتخاب حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.

۶ ـ تعیین خط مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت شرکت.

۷ـ اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شرکتهای فرعی و وابسته و شعب و نمایندگی‌ها و یا انحلال آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۸ ـ تصویب آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، رفاهی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز و ساختار تشکیلاتی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به فعالیت شرکت و تصویب ساختار کلان شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت‌مدیره و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.

۱۰ـ اتخاذ تصمیم در خصوص احتساب اندوخته‌های قانونی و احتیاطی و ذخیره استهلاک دارایی‌های ثابت شرکت با رعایت قوانین مربوط.

۱۱ـ اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای هیأت‌مدیره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهای مشارکت و خرید و فروش سهام شرکت‌های دیگر که مرتبط با فعالیت شرکت باشد و امکان استفاده از اعتبارات و تسهیلات مالی خارجی در چارچوب قوانین مربوط.

۱۲ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تنظیم مقررات امنیتی و انضباطی جهت برقراری امنیت در شهر فرودگاهی با توجه به قوانین و مقررات مربوط و حسب مورد در صورت نیاز ارایه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط.

۱۳ـ ارایه پیشنهاد نرخ خدمات و تعرفه و عوارض و نحوه دریافت و افزایش و کاهش در راستای فعالیت‌های شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط به مراجع ذی‌ربط.

۱۴ـ تصویب روش‌های پیشنهادی جذب و تأمین منابع مالی داخلی و خارجی شرکت و همچنین تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و یا غیرقابل وصول شرکت.

۱۵ـ تصویب آیین‌نامه نحوه استفاده از اراضی تحت تصرف و قابل تصرف و ترتیب واگذاری آن در محدوده اراضی شهر فرودگاهی و یا خارج آن در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۶ـ اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.

ماده۱۶ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه و ارایه به هیأت وزیران جهت تصویب.

۲ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا ادغام شرکت برای ارایه به هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده۱۷ـ هیأت‌مدیره متشکل از پنج عضو است که حداقل سه نفر از آنان موظف می‌باشند که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار صاحب نظر در حوزه‌های مرتبط به مدت سه سال انتخاب می‌شوند. از بین پنج عضو یادشده، باید دو عضو در حوزه‌های مرتبط با هوانوردی و یا امور فرودگاهی و سه عضو دیگر در حوزه‌های مرتبط با امور بازرگانی یا مالی یا برنامه‌ریزی یا حقوقی دارای تخصص و حداقل (۵) سال سابقه فعالیت مفید باشند. اعضای هیأت‌مدیره پس از انقضای مدت یادشده، تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده۱۸ـ جلسات هیأت‌مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با سه رأی موافق اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده۱۹ـ جلسات هیأت‌مدیره حداقل دو بار در ماه و به تشخیص و دعوت مدیرعامل یا رئیس هیأت‌مدیره و یا درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره تشکیل می‌شود.

ماده۲۰ـ هیأت‌مدیره دارای دفتری است که صورتجلسات هیأت‌مدیره در آن به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت‌مدیره با رئیس هیأت‌مدیره می‌باشد.

ماده۲۱ـ در صورت فوت، بازنشستگی، استعفا و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای هیأت‌مدیره غیرممکن گردد، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده تشکیل و جانشین وی را برای بقیه مدت انتخاب خواهدنمود.

ماده۲۲ـ هیأت‌مدیره مجری مصوبات مجمع عمومی است و برای هرگونه اقدام به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت باشد و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است.

ماده۲۳ـ وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ اجرای تصمیمات مجمع عمومی.

۲ـ واگذاری حق بهره‌برداری از اماکن و محلها و تأسیسات واقع در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و شهر فرودگاهی اعم از منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و سایر مناطق شامل اراضی، ساختمان و تأسیسات که واگذاری حق بهره‌برداری از آنها لطمه‌ای به امر بی‌خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیت‌های فنی و اداری فرودگاه ایجاد ننماید، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و متناسب با موضوع و طبیعت کار به اشخاص حقیقی یا حقوقی حداکثر تا سی سال در قبال دریافت بهای مناسب.

۳ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه برای تأیید مجمع عمومی و تصویب در هیأت وزیران.

۴ـ اخذ تصمیم در مورد برنامه‌های شرکت و هرگونه اقدام دیگری که در حدود عملیات شرکت برای اداره آن لازم باشد.

۵ ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت براساس تشکیلات کلان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۶ ـ تهیه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌ها برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.

۷ـ تصویب انواع قراردادهای معاملات منقول و غیرمنقول شرکت.

۸ ـ تصویب قراردادهای شرکت با حق استرداد و اجاره و استیجار و انجام هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط.

۹ـ تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی در مناطق فرودگاه، شهر فرودگاهی شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و تصویب هرگونه تغییرات اجرایی لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۰ـ تصویـب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم جهت اجاره و واگذاری و بهره‌برداری از اراضی.

۱۱ـ اجازه افتتاح انواع حساب‌های بانکی و استفاده از آن به نام شرکت در داخل و خارج با رعایت قوانین و مقررات.

۱۲ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی برای ارایه به مجمع عمومی.

۱۳ـ پیشنهاد خط مشی و تأیید برنامه عملیاتی شرکت و ارایه آنها به مجمع عمومی.

۱۴ـ نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری براساس خط مشی و اهداف شرکت.

۱۵ـ مسئولیت اداره امور شرکت اعم از اعمال نظارت‌های مالی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلات، معاملات، هزینه‌ها، حفظ اموال و نظارت لازم در امور فنی و پشتیبانی.

۱۶ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و هزینه‌های شرکت و بازرسی در امور شرکت.

۱۷ـ پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوخته‌های شرکت به مجمع عمومی.

۱۸ـ بررسی و پیشنهاد تعرفه‌های خدمات و فعالیت‌های شرکت به مجمع عمومی.

۱۹ـ رسیدگی و پیشنهاد در خصوص سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و تحصیل اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره در چارچوب وظایف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۲۰ـ اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و استرداد دعاوی و ارایه آن به مراجع ذی‌صلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲۱ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

۲۲ـ سایر اختیاراتی که به موجب این اساسنامه برعهده مجمع عمومی نیست و مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب۱۳۴۷ـ برعهده هیأت‌مدیره است.

۲۳ـ بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و تسهیلات جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

۲۴ـ اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه اقدامی که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.

ماده۲۴ـ هیأت‌مدیره می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل یا رئیس مجمع عمومی تفویض نماید.

ماده۲۵ـ هیأت‌مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیأت‌مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید.

ماده۲۶ـ مدیرعامل شرکت از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار با حکم رئیس مجمع برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید حداکثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر و قدرت اجرایی خواهد داشت.

تبصره ـ مدیرعامل شرکت ریاست هیأت‌مدیره شرکت را نیز برعهده دارد.

ماده۲۷ـ مدیرعامل مسئول اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیأت‌مدیره و مجمع عمومی و حسن جریان امور حفظ حقوق و منابع و اموال شرکت می‌باشد و برای ایفای وظایف مذکور دارای اختیارات لازم است و نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برعهده دارد.

تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرایی خود را به تشخیص و مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیأت‌مدیره و یا کارمندان شرکت تفویض نماید. اختیارات و وظایف مدیرعامل شامل موارد زیر نیز می‌باشد:

۱ـ استخدام، انتصاب، ارتقاء ، انفصال، اعطاء پاداش، اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق‌العاده‌های کارکنان و به طور کلی اتخاذ تصمیم درباره امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.

۲ ـ افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی به نام شرکت و پرداخت و دریافت وجوه نزد آنها طبق قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت‌مدیره.

۳ـ تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت‌های واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و ساختار کلی شرکت.

۴ـ اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته و بازرسی در امور شرکت و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات تابع شرکت.

۵ ـ عضویت در مجامع و جلسات و کارگروه‌ها و شوراهای داخلی و یا خارج از شرکت که در مورد مسائل برنامه‌ریزی، طراحی، مدیریت سرمایه‌گذاری و سایر موارد مرتبط با امور شرکت برگزار می‌شود.

ماده۲۸ـ چکها، اوراق و اسناد بهادار و همچنین قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی یا امتیازی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره که برحسب مورد از طرف هیأت‌مدیره تعیین خواهد شد، معتبر می‌باشد و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری، مالی و کارکنان و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند با مهر شرکت انجام می‌شود.

تبصره ـ استفاده از حسابهای بانکی به امضای یکی از افراد موضوع این ماده و ذی‌حساب خواهد رسید.

ماده۲۹ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر و انتخاب و عزل وکلای مربوط را به صورت مکرر دارد.

ماده۳۰ـ شرکت دارای بازرس قانونی (حسابرس) است که با تصویب مجمع عمومی از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.

ماده۳۱ـ وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان و صورت دارایی شرکت و تطبیق آن با دفاتر و کارت‌های شرکت و اظهارنظر در مورد آنها.

۲ـ تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی.

تبصره ـ بازرس حق دخالت در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد.

ماده۳۲ـ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده جغرافیایی و مدیریتی فعالیت شرکت فقط در اختیار شرکت می‌باشد.

فصل چهارم ـ تأمین منابع، ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده۳۳ـ شرکت می‌تواند جهت تأمین منابع مورد نیاز از انواع روش‌های تأمین منابع از جمله منابع عمومی دولتی، تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی، بیع متقابل و سایر عقود، جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم داخلی و خارجی، منابع داخلی شرکت و سایر روشهای تأمین منابع از قبیل مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب «ساخت، بهره‌برداری، واگذاری»، «ساخت، مالکیت، بهره‌برداری، واگذاری»، «ساخت، اجاره و واگذاری» و اخذ سایر تسهیلات و درآمدهای ناشی از ارایه خدمات پروازی و هوانوردی در فرودگاه برای توسعه و بهره‌برداری بهینه از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.

ماده۳۴ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده۳۵ـ صورت‌های مالی باید در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قانونی (حسابرس) قرار داده شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۲/۳۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
شماره ۲۰۴۷۲
شماره ویژه نامه: ۷۸۴
سال هفتاد و یک
تاریخ: شنبه،۳۰ خرداد ۱۳۹۴