18 مهر 1398

استرداد جهیزیه بر اساس سیاهه

استرداد جهیزیه بر اساس سیاهه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اگر زوج ذیل سیاهه جهیزیه را امضا کرده باشد، در زمان استرداد موظف به استرداد همه اقلام است هرچند فاکتور خرید برخی اقلام به نام زوج باشد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/23    شماره رای نهایی: 9309972130501239

رای بدوی

در این پرونده خواهان خانم م.ک. با وکالت آقای ح.م. دادخواستی به خواسته استرداد جهیزیه طبق سیاهه پیوست به طرفیت خوانده آقای ح.ر. تقدیم داشته است، هرچند که خوانده در دفاع بیان داشته که اثاثیه منزل و آنچه که در لیست جهیزیه قید گردیده را شخصاً خریداری نموده است و در جهت اثبات آن فاکتورهایی را ارائه داشته است اما از آنجائی که لیست سیاهه جهیزیه را امضاء نموده است و امضاء لیست سیاهه در واقع پذیرش اموال مذکور بهعنوان جهیزیه زوجه میباشد و در حقیقت امضاء ذیل سند عادی سیاهه حاکی از این است که زوجه این اموال را بهعنوان جهیزیه به منزل زوج آورده است تا در جهت زندگی مشترک استفاده گردد و زوج نیز به صراحت اقرار به امضا ذیل سند عادی سیاهه جهیزیه نموده است و دفاع وی به اینکه سند مذکور فاقد تاریخ یا امضاء شهود می‌باشد کافی برای برائت ذمه وی یا ارائه فاکتور خرید از سوی زوج با امضاء لیست جهیزیه نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چه بسا که عرف خرید برخی اقلام جهیزیه را به عهده زوج نهاده و زوج با خرید آنها بهعنوان اقلام جهیزیه به زوجه تقدیم می‌دارد. النهایه با پذیرش خواسته خواهان مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به استرداد جهیزیه وفق لیست پیوست به نفع خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه 271 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی قادی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. به طرفیت خانم م.ک. با وکالت ح.م. نسبت به دادنامه شماره 7100822 مورخه 11/6/93 صادره از شعبه 271 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به استرداد جهیزیه طبق لیست سیاهه ارائه شده گردیده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا بهاستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

آل حبیب – علیخانی