09 مهر 1398

استقلال سازمان نظام مهندسی از وزارت راه و شهرسازی

استقلال سازمان نظام مهندسی از وزارت راه و شهرسازی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: شخصیت حقوقی سازمان نظام مهندسی مستقل از شخصیت حقوقی وزارت راه و شهرسازی بوده و درخواست صدور پروانة اشتغال به کار مهندسی که از وظایف سازمان نظام مهندسی است، باید مستقیما به طرفیت این مرجع اقامه شود.

 

مستندات         بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/09/19    شماره رای نهایی: 9309970955800613

رای بدوی

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده؛ نظر به اینکه صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی از وظائف و تکالیف سازمان نظام مهندسی می‌باشد که شخصیت حقوقی مستقل از وزارت راه و شهرسازی دارد. بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه با استناد به بند «ب» ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

مؤمنی ـ مولابیگی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

با توجه به اینکه رأی شماره 900100525-92/4/11 در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385صادر گردیده است، به استناد ماده 7 همان قانون، آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است. لذا قرار رد تجدیدنظر‎خواهی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه ی هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

موسوی ـ عاشوری