17 مهر 1398

استناد به تعارض آرای شعب به عنوان دلیل اعاده دادرسی

استناد به تعارض آرای شعب به عنوان دلیل اعاده دادرسی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: تعارض بین آرای صادره از شعب دیوان، از جهات اعاده دادرسی نمی‎باشد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/15    شماره رای نهایی: 9309970955700126

رای بدوی

نظر به اینکه مستدعی اعاده دادرسی تعارضی بین احکام صادره از شعب هفتم و هشتم را پیرامون موضوع به عنوان دلیل تقاضای اعاده دادرسی اعلام کرده و با توجه به این مطلب که تعارض بین آرای صادره شعب از جهات اعاده دادرسی تلقی نمی‌شود، لذا در اجرای ماده 102 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، قرار رد تقاضای اعاده دادرسی صادر می‌شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدید‎نظر می‌باشد.

 

رئیس شبعه هفتم دیوان عدالت اداری

بشارتی‎فر

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

با توجه به محتویات پرونده، نظر به این‎که دادنامه مورد اعتراض، وفق موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایرادی که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با رد تجدید‎نظر‎خواهی، دادنامه معترض‎عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. این رأی قطعی است.

 

مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

جباری ـ ساریخانی