بهترین وكیل كلاهبرداری

01 فروردین 1399

اسناد در وجه حامل

اسناد در وجه حامل

در صورتی که سند گم شده از اسناد دارای کوپن و ضمیمه نباشد، به ترتیب ذیل عمل خواهد شد: «محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید، حکم می دهد مديون وجه سند را فورا در صورتی که حال باشد، و پس از انقضای اجل، در صورت مؤجل بودن، به صندوق عدليه دادگستری بسپارد» (ماده ۳۳۲ ق. ت). «اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست، سند ابراز شد، مطابق ماده ۳۲۸ رفتار [یعنی دادگاه باید به مدعی مهلت متناسبی داده، اخطار کند که هر گاه تا انقضای مهلت، دعوی خود را تعقیب و دلایل خود را اظهار نکند، محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید] والا وجهی که در صندوق عدليه دادگستری امانت گذاشته شده، به مدعی داده می شود» (ماده ۳۳۳ ق. ت). سایر تشریفات رسیدگی به دعوی خواهان، تابع قواعد عام رسیدگی در محاکم است.