09 اردیبهشت 1399

اصلاحیه

اصلاحیه

اصلاحیه

نظر به اینـکه در بند ۲ تصـویب‌نامه ضریـب حقوق سـال ۱۳۹۴ به شمـاره ۱۶۱۰۹۱/ت۵۱۷۳۵هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ منتشره در ویژه قوانین و مقررات روزنامه رسمی شماره ۲۰۴۰۹، سال ۱۳۹۴ به اشتباه ۱۳۹۳ درج شده است. مراتب بدینوسیله اصلاح می‌شود.

روزنامه رسمی کشور

 

 

 

اصلاحیه
شماره ۲۰۴۴۸
شماره ویژه نامه: ۷۷۷
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴