08 اردیبهشت 1399

اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

شماره۱۳۶۵۹۰/ت۵۰۹۷۶هـ                                                          ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن وتجارت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۱ به پیشنهاد ۹۳/۲۳۸۷۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۶ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۷۰۰/ت۴۹۵۵۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

۱ـ متن زیر جایگزین بند (۲) می‌شود:

در تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۲)، عبارت‌های «سال تجدید ارزیابی» و «تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها» و واژه «خود» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «سال ۱۳۹۱»، «تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال ۱۳۹۲» می‌گردد و عبارت «ظرف همین مدت» قبل از عبارت «به حساب سرمایه» اضافه می‌گردد.

۲ـ متن زیر جایگزین بند (۴) می‌شود:

ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده (۱۰) ـ بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند:

الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی.

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی

شرکت‌هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۲) ماده (۲) می‌باشند.

۳ـ متون زیر به عنوان بندهای (۶)، (۷) و (۸) به تصویب‌نامه الحاق می‌گردد:

۶ ـ ماده (۳) لغو می‌گردد.

۷ـ در ماده (۸) عبارت «و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده» حذف می‌گردد و متن زیر جایگزین تبصره آن می‌گردد:

تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم‌الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

۸ ـ این اصلاحیه از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ لازم الاجراء می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
شماره ۲۰۳۶۹
شماره ویژه نامه: ۷۵۱
سال هفتاد
تاریخ: شنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۳