16 تیر 1399

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

شماره۱۳۶۵۹۷/ت۵۰۹۷۶هـ                                                          ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۱ به پیشنهاد ۹۳/۲۳۸۷۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۶ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در تبصره (۳) ماده (۲) عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۳» جایگزین عبارت‌های «تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال ۱۳۹۲» می‌شود.

۲ـ ماده (۳) حذف می‌گردد.

۳ـ در ماده (۸) عبارت «و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده» حذف می‌شود.

۴ـ متن زیر جایگزین تبصره ماده (۸) می‌شود:

تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم‌الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

۵ ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌گردد:

ماده۱۰ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند:

الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۱.

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی.

تبصره ـ شرکت‌هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۳) ماده (۲) می‌باشند.

۶ ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۳) الحاق می‌گردد:

ماده۱۳ـ این اصلاحیه از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ لازم‌الاجراء می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
شماره ۲۰۳۶۹
شماره ویژه نامه: ۷۵۱
سال هفتاد
تاریخ: شنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۳