03 آبان 1398

اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

شماره۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ                                                              ۱۳۹۴/۴/۲۴

اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۳/۱۷ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۸۰/ت۴۷۲۲۱هـ مورخ ۱۳۹۰/۷/۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در ماده (۵)، عبارت «هشت کارگروه» به عبارت «سیزده کارگروه» اصلاح و بندهای (د) و (هـ) به شرح زیر اصلاح و بندهای (ک)، (ل) و (م) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

دـ کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار

هـ ـ کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک

ک ـ کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری

ل ـ کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

م ـ کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات

۲ـ در ماده (۶)، بند (الف) به شرح زیر اصلاح و بندهای (ع) و (ف) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

الف ـ استاندار (رییس)

ع ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

ف ـ مدیرکل استاندارد استان

۳ـ در ماده (۸)، بندهای (ج)، (ز) و (ح) به شرح زیر اصلاح و بندهای (س)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

ج ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

ز ـ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای استان

ح ـ مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

س ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر

ع ـ مدیرکل نوسازی مدارس استان

ف ـ مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان

ص ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

ق ـ مدیر کل استاندارد استان

رـ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان

ش ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان

ت ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

۴ـ در ماده (۱۰)، بندهای (ج)، (هـ) و (ی) به شرح زیر اصلاح و بندهای (ش)، (ت)، (ث) و (خ) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

ج ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

هـ ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان

ی ـ مدیرکل ورزش و جوانان استان

ش ـ مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان

ت ـ نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ث ـ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان

خ ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

۵ ـ در ماده (۱۲)، عبارت «کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار» جایگزین عبارت «کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار» و بند (الف) به شرح زیر اصلاح و بندهای (ل)، (م)، (ن)، (س)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (ش)، (ت) و (ث) به شـرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

الف ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (رئیس)

ل ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

م ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

ن ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

س ـ مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

ع ـ مدیرکل ثبت احوال استان

ف ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

ص ـ مدیرکل پست استان

ق ـ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان

رـ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای استان

ش ـ مدیرکل منابع طبیعی استان

ت ـ مدیرکل استاندارد استان

ث ـ نماینده شبکه سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست

۶ ـ در ماده (۱۳)، عبارت «کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار» به عبارت «کارگروه تخصصی آمایش سرزمین آمار، محیط زیست و توسعه پایدار» اصلاح و بندهای (ک)، (ل)، (م) و (ن) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

ک ـ هـماهنگی در اجرای برنامه‌ها و سیـاست‌های اجرایی شورای عالی آمار در استان

ل ـ شاخص‌ها و اولویت‌های موضوع‌های آماری موردنیاز برنامه‌های توسعه استانی

م ـ اشاعه و ارتقای فرهنگ آماری متناسب با شرایط استان

ن ـ هماهنگی در اجرای بهینه سرشماری‌های عمومی و طرح‌های آمارگیری ملی در استان با رعایت استانداردهای مرکز آمار ایران

۷ـ ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۴ـ اعضای کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ استاندار (رئیس)

ب ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (دبیر)

ج ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

د ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

هـ ـ مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری

و ـ مدیرکل جهاد کشاورزی استان

ز ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان

ح ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان

ط ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان

ی ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

ک ـ نماینده وزارت نیرو با معرفی وزیر نیرو

ل ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

م ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

ن ـ شهردار مرکز استان

س ـ رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان

ع ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

ف ـ مدیرکل استاندارد استان

ص ـ مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری

ق ـ یک نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۸ ـ در ماده (۱۵) عبارت «کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری» جایگزین عبارت «کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک» و بندهای (ز)، (ح) و (ط) نیز به شرح زیر اصلاح و بندهای (ی) و (ک) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

ز ـ راهکارهای توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی استان

ح ـ راهکارهای به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دستگاهی در استان

ط ـ راهکارهای توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خدمات الکترونیک درون و برون دستگاهی

ی ـ سازوکارهای یکسان‌سازی، استانداردسازی و بهینه کردن تارنماهای (وبسایت‌ها) دستگاههای استانی

ک ـ شناسایی، اولویت‌بندی، هماهنگی و تسهیل جهت توسعه خدمات الکترونیکی قابل ارایه بر بستر شبکه ملی اطلاعات در استان

۹ـ در مـاده (۱۶)، عـبارت «کارگروه تخـصصی سـلامت و امنـیت غـذایـی» جـایگزین عـبارت «کارگروه تخـصصی سلامت، ایمـنی و امنیت غذایی» و بند (ج) نیز به شرح زیر اصلاح و بندهای (ع)، (ف) و (ص) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

ج ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

ع ـ مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

ف ـ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان

ص ـ مدیرکل استاندارد استان

۱۰ ـ در ماده (۲۰)، بند (الف) به شرح زیر اصلاح و بند (م) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

الف ـ معاون ذی‌ربط استاندار (رئیس)

م ـ مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

۱۱ـ در ماده (۲۲)، بند (الف) به شرح زیر اصلاح و بندهای (ض) و (ظ) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

الف ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رئیس)

ض ـ مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری

ظ ـ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان

۱۲ـ در ماده (۲۴)، بندهای (ب) و (ج) به شرح زیر اصلاح و بند (ظ) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

ب ـ مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری (دبیر)

ج ـ نماینده تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

ظ ـ مدیرکل استاندارد استان

۱۳ـ متن زیر به عنوان مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۰) و (۳۱) اضافه و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

ماده۲۶ـ اعضای کارگـروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معاون برنامه‌ریزی استانداری (رئیس)

ب ـ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری (دبیر)

ج ـ مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

د ـ مدیر کل راه و شهرسازی استان

هـ ـ مدیرکل جهاد کشاورزی استان

و ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان

ز ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

ح ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

ط ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

ی ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان

ک ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

ل ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

م ـ مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان

ن ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

س ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

ع ـ مدیرکل امور عشایر استان

ف ـ مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان

ص ـ یکی از بخشداران استان به پیشنهاد رئیس کارگروه و تأیید کارگروه

ق ـ نماینده دهیاران استان به انتخاب دهیاران

ر ـ یک نفر از رؤسای شورای اسلامی روستا با معرفی رئیس شورای اسلامی استان

ماده۲۷ـ وظایف کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تهیه سند توسعه روستایی استان

ب ـ هماهنگی در تدوین برنامه‌های توسعه و عمران روستاها و توانمندسازی مناطق عشایری

ج ـ استخراج شاخص‌های توسعه روستایی در چارچوب شاخص‌های توسعه روستایی ملی و بررسی تغییرات شاخصهای مربوط

د ـ ساز و کار هماهنگی بین دستگاههای اجرایی استان به منظور هم‌افزایی جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری.

هـ ـ ارتقای شاخصهای فرهنگی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در حوزه روستایی متناسب با بسته توسعه روستایی و شرایط منطقه‌ای

و ـ شناسایی و بهره‌گیری از قابلیت‌ها و مزیتهای نسبی روستاها و مناطق عشایری استان در زمینه‌های مختلف

ز ـ بهبود حمل و نقل عمومی بار و مسافر در روستاها و ارتقای وضعیت ایمنی راه‌های روستایی و عشایری

ح ـ بسته‌های تشویقی و توسعه سرمایه‌گذاری در روستاها با رعایت سیاست‌های مرتبط

ط ـ تشویق و توسعه بیمه‌های اجتماعی در روستاها و مناطق عشایری

ی ـ تقویت و توسعه واحدها و نهادهای مردم نهاد مؤثر در امور توسعه روستایی

ک ـ رفع تنگناها و مشکلات موجود در زمینه افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی در روستاها و مناطق عشایری

ل ـ ساماندهی و اسکان عشایر

م ـ تعیین اولویت در جهت تخصیص اعتبارات توسعه روستایی از محل اعتبارات استانی

ن ـ تقویت و بهره‌‌گیری از ظرفیت دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستایی در پیشبرد امور توسعه روستا

س ـ بررسی چـالش‌ها و مسایل و مشـکلات توسعه روسـتایی مـرتبط با وظایف سایر کارگروههای تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ارایـه به کارگروه ذی‌ربط

ع ـ جلب مشارکت‌های مردمی در راستای توسعه اقتصادی روستاها و مناطق عشایری

ف ـ تهیه برنامه‌ها و ساز و کارهای لازم برای توانمندسازی دهیاران

ماده۲۸ـ اعضای کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معاون ذی‌ربط استاندار (رئیس)

ب ـ نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان به انتخاب وزیر (دبیر)

ج ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

د ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

هـ ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

و ـ یکی از رؤسای پارک علم و فناوری استان به انتخاب معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ز ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان

ج ـ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان

ط ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

ی ـ رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

ک ـ رئیس جهاد دانشگاهی استان

ل ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان

م ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

ن ـ مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

س ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر

ع ـ یک نفر از رؤسای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ف ـ یک نفر از رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی دولتی استان به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ص ـ یک نفر از رؤسای واحدهای استانی دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

ق ـ دو نفر از مدیران ارشد شرکت‌های تولیدی و خدمات مهندسی و دانش‌بنیان استان که حداقل یک نفر از آنان از بخش غیردولتی باشد با معرفی استاندار.

ماده۲۹ـ وظایف کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تدوین و به‌روزرسانی سند آمایش علم و فناوری استانی

ب ـ برنامه‌ریزی در جهت استقرار و اصلاح نظام نوآوری منطقه در استان

ج ـ تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان براساس سند آمایش مصوب

د ـ تعیین اولویتهای تحقیقاتی و فناوری استان برمبنای شناسایی نیازها، توانایی‌ها و مزیتهای استانی

هـ ـ نحوه نظارت بر فعالیتهای علمی، فناورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات شورای علوم، تحقیقات و فناوری

و ـ تدوین برنامه‌های حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری و شرکتهای دانش‌بنیان در استان

ز ـ تدوین ساز و کارهای همسویی بین اهداف و سیاستهای استانی در زمینه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری با اهداف و سیاست‌های ملی

ماده۳۰ـ اعضای کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رئیس)

ب ـ مدیرکل استاندارد استان (دبیر)

ج ـ مدیرکل دفتر فنی استانداری

د ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

هـ ـ مدیرکل جهاد کشاورزی استان

و ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان

ز ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان

ح ـ مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

ط ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان

ی ـ مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان

ک ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

ل ـ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان

م ـ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای استان

ن ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

س ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

ع ـ دادستان مرکز استان

ف ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

ص ـ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان

ق ـ مدیرکل دامپزشکی استان

ر ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان

ش ـ رئیس مجمع امور صنفی استان

ت ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

ث ـ مدیرکل گمرک استان

خ ـ شهردار مرکز استان

ماده۳۱ـ وظایف کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تبیین راهبردها و اولویت‌های نظام استانداردسازی و تنظیم سند چشم‌انداز توسـعه کیفیت کالا و خـدمات متناسب با شرایط و مزیت‌های خاص استان جهت ارایه به شورا

ب ـ بررسی موانع و مشکلات استانداردسازی و وضعیت اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی محصولات استان و ارایه راهکارهای اجرایی

ج ـ پیشنهاد نحوه بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی سازمان‌ها به ویژه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی جهت مشارکت فعال در تدوین و به‌روزرسانی استانداردهای ملی و توسعه استانداردسازی در استان

د ـ بررسی سطح فرهنگ استاندارد در جامعه و ارایه پیشنهادات لازم در جهت آموزش و افزایش آگاهی‌های عمومی و تخصصی در راستای استاندارد و کیفیت

هـ ـ پیشنهاد نحوه هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به منظور بهبود نظام نظارت و بازرسی استاندارد و کیفیت و تقویت حقوق مصرف‌کننده در سطح استان و ایجاد بسترهای مناسب به منظور تسریع در روند رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان در ارتباط با مقررات و ضوابط استاندارد

و ـ بررسی چگونگی تخصیص درصدی از منابع و اعتبارات پژوهشی و تملک دارایی واحدهای استانی جهت تدوین، ترویج و نظارت بر اجرای استانداردها و تجهیز آزمایشگاه‌های فنی و مراکز ارزیابی انطباق استان

ز ـ ارایه ساز و کارهای نحوه اجرای استانداردهای اجباری و پیگیری تخلفات احتمالی در زمینه مخاطرات اقتصادی، ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی

ح ـ بررسی خط مشی و نحوه هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با صادرات و واردات در سطح استان به منظور کنترل‌های کیفی

ط ـ ارایه راهکارهای لازم جهت کنترل بازار و مراکز توزیع و عرضه در سطح استان در راستای رعایت استانداردها

ی ـ ارایه پیشنهادهای لازم جهت کنترل صحت عملکرد اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی مشمول استاندارد اجباری و نظارت بر وضعیت عیار فلزات گرانبها با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در سطح استان

ک ـ کمک به تصمیم‌سازی در خصوص نحوه ترویج و پیاده‌سازی استانداردهای معیار مصرف انرژی در تولیدات و سامانه‌های انرژی‌بر در سطح استان

ل ـ ارایه پیشنهادهای لازم به منظور کنترل و نظارت بر نازل‌های سوخت مایع و گاز با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در سطح استان

م ـ پیگیری و اجرای مصوبات شورای استاندارد استان و تهیه گزارش از نتایج حاصله جهت ارایه به شورای برنامه‌ریزی و شورای استاندارد استان

ن ـ بررسی و تنظیم گزارش عملکرد استان‌ها در حوزه استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات و پیشنهاد تشویق دستگاه‌های برتر و معرفی دستگاه‌های ناموفق و ناکارآمد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
شماره ۲۰۴۹۷
شماره ویژه نامه: ۷۹۲
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۴