21 مهر 1398

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

شماره۵۷۱۸۱/ت۵۲۱۸۹هـ                                                               ۱۳۹۴/۵/۷

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۵/۴ به پیشنهاد شماره ۲۶۲۸۹/۴۹۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در مقدمه تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۱/ت۵۰۰۹۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۳ عبارت «که با همکاری نهادهای موضوع» جایگزین عبارت «و به استناد» و قبل از عبارت «آیین‌نامه اجرایی» عبارت «ارایه شده است و به استناد ماده یادشده،» اضافه می‌شود.

معاون اول رییس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
شماره ۲۰۵۰۸
شماره ویژه نامه: ۷۹۶
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۴