15 آبان 1398

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره۴۱۰۴۰/ت۵۰۶۸۶هـ                                                                ۱۳۹۴/۴/۲

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۳/۳۱ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۷۴۵۴/ت۴۷۸۱۲هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در انتهای ماده (۶) عبارت «کارگروه ملی با ریاست سازمان و شرکت نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای عالی (حداقل در سطح مدیرکل) تشکیل می‌شود» اضافه می‌شود.

۲ـ در ماده (۷) عبارت «نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رئیس امور آمایش و توسعه منطقه‌ای)، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست،» بعد از عبارت «متشکل از» اضافه می‌شود.

۳ـ در بند (الف) ماده (۸) واژه «مسئولیت» قبل از واژه «ارزیابی» اضافه می‌شود.

۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۰) الحاق می‌شود:

ماده۱۰ـ نتایج حاصل از ارزیابی راهبردی محیطی برای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره ۲۰۴۸۱
شماره ویژه نامه: ۷۸۷
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۹ تیر ۱۳۹۴