23 آبان 1398

اصلاح آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

اصلاح آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

شماره۱۵۰۵۰۱/ت۴۹۸۳۷هـ                                                         ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

اصلاح آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ ـ تصویب کرد‌:

آیین‌نامه میـزان و نحـوه دریافت حق عـضویت در صندوق ضمـانت سپرده‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ت۴۸۳۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱ـ در بند (ج) ماده (۱)‌، عبارت ‌«و شعبه بانک خارجی» بعد از عبارت «اعتباری غیربانکی» اضافه می‌شود.

۲ـ متون زیر به عنوان بندهای (و) و (ز) به ماده (۱)، الحاق می‌شوند:

«وـ مؤسسه اعتباری تازه تأسیس: مؤسسه اعتباری که پس از ابلاغ این آیین‌نامه مجوز تأسیس خود را از بانک مرکزی دریافت می‌دارد.

زـ سقف تضمین: حداکثر میزان ریالی سپرده‌های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری که براساس بند (الف) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها و تبصره بند یادشده موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۵۹۵/ت۴۷۶۳۲هـ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۲و اصلاح بعدی، تحت تضمین صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌باشد.»

۳ـ در ماده (۷)،عبارت«معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس یک بانک» جایگزین عبارت «معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده مؤسسه اعتباری» و در تبصره ماده یادشده ، عبارت «دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی» جایگزین عبارت «دو درصد سرمایه اعطایی» می‌شود.

۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۸) و تبصره آن می‌شود:

«ماده۸ ـ مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، مکلف است ظرف مدت یکصد و بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به واریز حق عضویت اولیه خود اقدام نماید.

تبصره ـ مؤسسه اعتباری تازه تأسیس موظف است ظرف یکصد و بیست روز پس از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نسبت به پرداخت حق عضویت اولیه خود به صندوق اقدام نماید.»

۵ ـ در بند(۱) ماده (۹)، عبارت«بیست و پنج صدم» جایگزین عبارت «یک و نیم» و عبارت «تمامی سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق» جایگزین عبارت «تمامی سپرده‌های مؤسسه اعتباری» می‌شود.

۶ ـ در بند (۲) ماده (۹)، عبارت «تمامی سپرده‌ها پس از کسرسپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق» جایگزین عبارت «تمامی سپرده‌های مؤسسه اعتباری» وعبارت «درصد فوق ازیک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود.» جایگزین عبارت «در هر صورت، درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود.» می‌شود.

۷ـ در تبصره (۱) ماده (۹)، عبارت «خرداد ماه سال بعد» جایگزین عبارت«فروردین ماه همان سال» می‌شود.

۸ ـ تبصره‌های (۱) و(۲) ماده(۹)، به عنوان تبصره‌های (۲) و(۳) تلقی و متن ذیل به‌عنوان تبصره (۱) ماده (۹)، الحاق می‌شوند:

«تبصره۱ـ هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده‌های مشمول ضمانت مؤسسات اعتباری فراتر رود، صندوق می‌تواند با رعایت  مقررات مربوط، نسبت به کاهش میزان حق عضویت سالانه پرداختی از حداقل تعیین شده در این ماده اقدام نماید.»

۹ـ در ماده (۱۰)، عبارت «شهریورماه» جایگزین عبارت «خردادماه» می‌شود.

۱۰ـ در تبصره ماده (۱۳)، عبارت «وزیران عضو شورای پول و اعتبار» جایگزین عبارت «هیأت وزیران» می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
شماره ۲۰۳۹۰
شماره ویژه نامه: ۷۵۹
سال هفتاد
تاریخ: چهارشنبه،۱۳ اسفند ۱۳۹۳