30 تیر 1399

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

شماره۱۰۳۷۴/ت۵۱۲۵۶هـ                                                               ۱۳۹۴/۲/۱

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۳/۹/۱۶ و ۱۳۹۳/۱۲/۶ به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۳) ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

اساسنامه صندوق نواوری و شکوفایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۲۹۸/ت۴۶۴۲۸هـ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند (۳) ماده (۳) عبارت «بازار و» قبل و عبارت «فنی،» بعد از واژه «وضعیت» و عبارت «و طرح‌های آنها» بعد از عبارت «دانش‌بنیان» اضافه و همچنین عبارت «مالی ـ اقتصادی» جایگزین عبارت «مالی و اقتصادی» می‌گردد.

۲ـ در انتهای بند (۱۱) ماده (۳) عبارت «به منظور حفظ ارزش سرمایه صندوق» حذف می‌گردد.

۳ـ در تبصره ماده (۱۳)، عبارت «قراردادها به غیر از قراردادهای کارکنان» جایگزین واژه «قراردادهای» و عبارت «و سایر مکاتبات با امضای رئیس هیأت عامل خواهد بود» حذف می‌گردد.

این اصلاحیه به موجب نامه ۹۴/۱۰۲/۱۹۷ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
شماره ۲۰۴۲۸
شماره ویژه نامه: ۷۷۱
سال هفتاد و یک
تاریخ: شنبه،۵ اردیبهشت ۱۳۹۴