08 اردیبهشت 1399

اصلاح بند (۴) ماده (۵) اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست

اصلاح بند (۴) ماده (۵) اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست

شماره۴۹۸۸۸/۱۳۱۶۳۰                                                                 ۱۳۹۳/۱۱/۵

اصلاح بند (۴) ماده (۵) اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

نظر به اینکه در بند (۴) ماده (۵) اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست موضوع تصـویب‌نامه شمـاره ۱۱۳۱۴۲/ت۴۹۸۸۸هـ مـورخ ۱۳۹۳/۹/۲۷ عبـارت «طرح‌های گردشگری طبیعی» به صورت عبارت «طرح‌های اکوتوریسم» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

 

 

اصلاح بند (۴) ماده (۵) اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست
شماره ۲۰۳۶۱
شماره ویژه نامه: ۷۴۹
سال هفتاد
تاریخ: چهارشنبه،۸ بهمن ۱۳۹۳