25 آذر 1398

اصلاح تبصره ماده (۵) تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴

اصلاح تبصره ماده (۵) تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴

شماره۵۱۹۰۲/۳۱۷۶۵                                                                    ۱۳۹۴/۳/۱۶

اصلاح تبصره ماده (۵) تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ

مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۰

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان حفاظت محیط زیست

نظر به اینکه در تبصره ماده (۵) تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/۱۳۹۴/۳، عبارت «مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» به صورت عبارت «مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

 

 

اصلاح تبصره ماده (۵) تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴
شماره ۲۰۴۶۳
شماره ویژه نامه: ۷۸۱
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۴