21 مهر 1398

اصلاح تبصره (۲) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

اصلاح تبصره (۲) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره۵۰۶۲۴/ت۴۰۶۸۴هـ                                                             ۱۳۹۴/۴/۲۳

اصلاح تبصره (۲) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۴/۱۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

در تبصره (۲) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۹ و اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت «مفید راهبر» عبارت «و مؤسسه حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (مؤسسه غیردولتی زیرنظر ستاد کل نیروهای مسلح)» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح تبصره (۲) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
شماره ۲۰۴۹۷
شماره ویژه نامه: ۷۹۲
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۴