16 مهر 1398

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۳

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۳

شماره۶۴۶۰/ت۵۱۷۶۴هـ                                                                ۱۳۹۴/۱/۲۵

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱/۱۶ به پیشنهاد شماره ۲۵۸۴۹/۱۶۰۹۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۴ عبارت «و جزء (۲) بند (ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه» حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۳
شماره ۲۰۴۲۳
شماره ویژه نامه: ۷۶۹
سال هفتاد و یک
تاریخ: یکشنبه،۳۰ فروردین ۱۳۹۴