10 آذر 1398

 اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۹۳۱۱/ت۵۰۴۱۰ک مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳

 اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۹۳۱۱/ت۵۰۴۱۰ک مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳

شماره۱۵۷۹۳۲/ت۵۱۵۹۸هـ                                                         ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۹۳۱۱/ت۵۰۴۱۰ک مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۴

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه‌شماره ۳۹۳۱۱/ت۵۰۴۱۰ک مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ به‌شرح زیر اصلاح ‌می‌شود:

۱ـ در بند (۱ـ۱۱) عبارت «براساس شیوه‌نامه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود» جایگزین عبارت «براساس دستورالعمل هیأت مدیره سازمان هر منطقه تعیین می‌شود» می‌گردد.

۲ـ در بند (۲ـ۱۱) عبارت «براساس ماده (۱۱) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۰» جایگزین عبارت «با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری توسط سازمان‌های یادشده» می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

شیوه نامه محاسبه و دریافت عوارض خدمات شهری در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

الف ـ عوارض نقل و انتقال املاک

عوارض نقل و انتقال املاک به میزان ۵% بهای عرصه و اعیان با قیمت‌های تعیین شده در محدوده هر یک از مناطق آزاد محاسبه و دریافت می‌گردد.

مبنای محاسبه قیمت براساس بند ۲ـ۱۱ این تصویب‌نامه خواهد بود.

ب ـ عوارض حفاری

تعرفه عوارض حفاری براساس فهرست بهای پروژه‌های عمرانی و ضرایب هر منطقه موضوع فهرست بهای سالیانه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می‌گردد.

ج ـ عوارض مدیریت پسماند

عوارض مدیریت پسماند برابر یک سوم (ثلث) عوارض نوسازی محاسبه می‌شود.

مبلغ عوارض مدیریت پسماند نباید از ۵۰۰ هزار ریال کمتر و از سه میلیون ریال بیشتر باشد.

مبلغ عوارض مدیریت پسماند در ابتدای هر سال معادل ۱۰% افزایش می‌یابد.

 

 

 

 اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۹۳۱۱/ت۵۰۴۱۰ک مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳
شماره ۲۰۴۰۳
شماره ویژه نامه: ۷۶۴
سال هفتاد و یک
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۳