22 مرداد 1399

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴

شماره۵۰۹۶۱/۷۰۲۹۰                                                                         ۱۳۹۴/۶/۲

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نظر به اینکه در مقدمه تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، عبارت «موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱هـ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۴» به صورت عبارت «موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۸۰/ت۴۷۲۲۱هـ مورخ ۱۳۹۰/۷/۶» و در بندهای (۵)، (۸) و (۹) تصویب‌نامه یادشده، عبارت «به عبارت» به صورت عبارت «جایگزین عبارت» تحریر شده است و واژه «اصـلاح» به ترتیب در بندهای یادشده قبل از عبارت‌های «و بند (الف)»، «و بندهای (ز)، (ح) و (ط)» و «و بند (ج) نیز» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴
شماره ۲۰۵۲۷
شماره ویژه نامه: ۸۰۳
سال هفتاد و یک
تاریخ: پنج‌شنبه،۵ شهریور ۱۳۹۴