07 فروردین 1399

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۳/ت۵۱۷۶۹هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۳/ت۵۱۷۶۹هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴

شماره۵۱۷۶۹/۸۴۰۱                                                                     ۱۳۹۴/۱/۳۰

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۳/ت۵۱۷۶۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۳/ت۵۱۷۶۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ تاریخ «۱۳۹۳/۱۰/۸» به صورت «۱۳۹۳/۱۱/۵» تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۳/ت۵۱۷۶۹هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴
شماره ۲۰۴۲۸
شماره ویژه نامه: ۷۷۱
سال هفتاد و یک
تاریخ: شنبه،۵ اردیبهشت ۱۳۹۴