18 آبان 1398

اصلاح ردیف‌های (۱) و (۲) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۴۰۹۶/ت۵۱۰۰۸هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۴

اصلاح ردیف‌های (۱) و (۲) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۴۰۹۶/ت۵۱۰۰۸هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۴

شماره۵۱۰۰۸/۸۴۰۳                                                                     ۱۳۹۴/۱/۳۰

اصلاح ردیف‌های (۱) و (۲) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۴۰۹۶/ت۵۱۰۰۸هـ  مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۰

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نظر به اینکه در ردیـف‌های (۱) و (۲) جدول پیـوست تصویب‌نامه شماره ۴۰۹۶/ت۵۱۰۰۸هـ  مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۰، به ترتیب رقم‌های (۱۱.۵۵۰) و (۱۱.۸۸۰) به اشتباه (۱۱.۵۰۰) و (۱۱.۸۰۰) تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

 

 

اصلاح ردیف‌های (۱) و (۲) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۴۰۹۶/ت۵۱۰۰۸هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۴
شماره ۲۰۴۲۸
شماره ویژه نامه: ۷۷۱
سال هفتاد و یک
تاریخ: شنبه،۵ اردیبهشت ۱۳۹۴