16 آبان 1398

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

شماره۵۱۸۱۶/۲۴۹۰۸                                                                     ۱۳۹۴/۳/۲

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نظر به اینکه در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۵۶/ت۵۱۸۱۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۵، عبارت «ردیف (۱۳۸ـ۵۳۰۰۰۰)» به صورت عبارت «ردیف (۱۳۷ـ۵۳۰۰۰۰)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

 

 

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
شماره ۲۰۴۵۴
شماره ویژه نامه: ۷۷۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۶ خرداد ۱۳۹۴