30 آبان 1398

اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

شماره۱۰۳۶۷/ت۵۱۵۷۰هـ                                                               ۱۳۹۴/۲/۱

اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۶ به پیشنهاد شماره ۱۸۲۴۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بند (۹) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران ـ مصوب۱۳۶۸ـ تصویب کرد:

ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۷۳۹۸/ت۳۰۰۳۸هـ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۳ـ سرمایه شرکت مبلغ سی و چهار هزار و دویست و چهل و یک میلیارد (۳۴.۲۴۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که به سه هزار و چهارصد و بیست و چهار میلیون و یکصد هزار (۳.۴۲۴.۱۰۰.۰۰۰) سهم ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریالی بانام تقسیم شده است و کلیه سهام متعلق به دولت می‌باشد و غیرقابل انتقال است. افزایش سرمایه یادشده از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تأمین شده است.

این اصلاحیـه به موجب نامه شـماره ۹۴/۱۰۲/۱۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
شماره ۲۰۴۲۸
شماره ویژه نامه: ۷۷۱
سال هفتاد و یک
تاریخ: شنبه،۵ اردیبهشت ۱۳۹۴