20 مرداد 1399

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

شماره۱۱۲۸۸/ت۵۱۵۹۷هـ                                                               ۱۳۹۴/۲/۲

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۳۲/۱۰/۴۷۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای عـالی مناطق آزاد تجاری ـ صنـعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

متن زیر جایگزین ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۱۹/ت۵۵ک مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۶ می‌شود:

ماده۴ـ سرمایه سازمان: سرمایه سازمان دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. سرمایه سازمان کلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) سهم یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریالی می‌باشد.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۴/۱۰۲/۲۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم
شماره ۲۰۴۳۱
شماره ویژه نامه: ۷۷۲
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۴