25 آذر 1398

اصلاح ماده (۶) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران

اصلاح ماده (۶) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران

شماره۶۱۲۴۷/ت۵۱۹۵۱هـ                                                                  ۱۳۹۴/۵/۱۷

اصلاح ماده (۶) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۳/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱/۱۵۴۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسـنامه سازمان‌ها، شرکـت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

ماده (۶) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳هـ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۶ ـ سرمایه سازمان مبلغ نهصد و یازده میلیارد و یکصد و پنجاه و پنج میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و دویست و چهل و شش (۹۱۱.۱۵۵.۷۷۳.۲۴۶) ریال می‌باشد که به نه میلیون و یکصد و یازده هزار و پانصد و پنجاه و هفت (۹.۱۱۱.۵۵۷) سهم یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریالی و هفتاد و سه هزار و دویست و چهل و شش (۷۳.۲۴۶) ریال پاره سهم بانام تقسیم می‌گردد و صددرصد سهام متعلق به دولت است. افزایش سرمایه یادشده از محل منابع بند (۲) الحاقی و تبصره آن به تصویب‌نامه شماره ۴۹۱۲۱/ت۴۰۰۶۰هـ مورخ ۱۳۸۷/۴/۵ موضوع بند (ب) تصویب‌نامه شماره ۹۳۱۹۹/ت۵۰۲۰۳هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۸ تأمین شده است.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۴/۱۰۲/۲۱۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۷ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح ماده (۶) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران
شماره ۲۰۵۱۳
شماره ویژه نامه: ۷۹۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: دوشنبه،۱۹ مرداد ۱۳۹۴