10 دی 1398

اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد، حوزه مرکزی (بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخی)

اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد، حوزه مرکزی (بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخی)

شماره۶۲۵۴۴/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد، حوزه مرکزی (بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخی)

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

پیرو نامه شماره ۵۴۲۳۲/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ موضوع اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نامه شماره ۵۸۰۶۷/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ موضوع اصلاح اعلام مصوبه یادشده، بدین‌وسیله اصلاحات تکمیلی پیشنهادی اعضاء محترم شورای عالی نسبت به متن مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ که در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ شورا مطرح و به تصویب رسیده را به شرح زیر اعلام می‌نماید:

در سطر پنجم بند ۱، عبارت «به شرح بند ۲ این مصوبه» به عبارت «به شرح بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش» با لحاظ اصلاحات زیر تغییر یابد.

بند الف ـ ضوابط طراحی مقاطع عرضی بازگشایی و تعریض معابر در بافت موجود با رویکرد اولویت حمل و نقل عمومی و حرکت پیاده، توجه به ویژگی‌های خاص محدوده (حضور انبوه زائران و قرارگیری در بافت تاریخی شهر) و تسهیل حرکت و دسترسی معلولین جسمی و حرکتی تدوین شود.

بند د ـ حذف گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد، حوزه مرکزی (بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخی)
شماره ۲۰۳۸۸
شماره ویژه نامه: ۷۵۸
سال هفتاد
تاریخ: دوشنبه،۱۱ اسفند ۱۳۹۳