19 آبان 1398

اصلاح مواد (۲) و (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

اصلاح مواد (۲) و (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

شماره۲۲۰۷۳/ت۵۱۸۸۲هـ                                                             ۱۳۹۴/۲/۲۷

اصلاح مواد (۲) و (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۶۱۲۶/۱۶۲۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۳/ت۵۱۷۶۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در ماده‌(۲)، عبارت «سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.» حذف می‌شود.

۲ـ در ماده‌(۶)، عبارت «دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌ای آن‌ها مندرج در جدول شماره (۷) قانون، قبلاً کسر گردیده» قبل از عبارت «اقدام نماید» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح مواد (۲) و (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
شماره ۲۰۴۴۸
شماره ویژه نامه: ۷۷۷
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴