02 آذر 1398

اصل حاکم در اشتغال زوجه

اصل حاکم در اشتغال زوجه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اصل بر آن است که شوهر می‌تواند زن را از اشتغال منع کند مگر در عقد، شرط اشتغال باشد.

 

مستندات         ماده 1117 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/08/24    شماره رای نهایی: 9309972130501406

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.ق. فرزند ح. با وکالت آقای ق. بهطرفیت خانم الف.ر. فرزند م. به خواسته منع اشتغال خوانده با عنایت به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق شناسنامه و سند ازدواج با این توضیح که وکیل خواهان اظهارنموده موکل قریب 2 سال است که با خوانده محترم زندگی مشترک دارند از اوائل اردیبهشت امسال همسرش زندگی مشترک را ترک کرده و با فاصله زمانی اندکی بدون اذن و اجازه موکل در فروشگاهی به شغل فروشندگی مشغول شده است ساعت کاری وی از ساعت 8 صبح تا حدود 6 عصر می‌باشد با توجه به نوع کار که فروشندگی بوده این موضوع با مصالح خانوادگی منافات دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متداعیین نظر به اینکه خواهان ابتدای اشتغال خوانده به درآمد وی نیاز داشته چون بیکار بوده حال که شغلی پیدا نموده هر چند که میزان درآمد خویش را اعلام ننموده لیکن از آنجا که در شهر تهران عموماً افراد با در آمد کمتر از یک میلیون تومان زیر خط فقر قرار دارند و شغل همسر کمک اقتصادی خوبی برای خانواده می‌باشد از طرفی شغل مذکور منافی مصالح خانوادگی زوجین نبوده دعوی خواهان را وارد ندانسته و با استناد به مواد 1117 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 236 دادگاه عمومی خانواده تهران – جاویدی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ح.ق. به طرفیت خانم الف.ر نسبت به دادنامه شماره 674 مورخه 22/5/1393 صادره از شعبه 236 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته منع اشتغال تجدیدنظرخوانده (زوجه) صادر شده است با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه مورخه 17/8/1393 اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است به دلیل اینکه اولاً اشتغال زوجه در عقد شرط نشده ثانیاً زوجه منزل مشترک را برابر اظهارات خودش ترک کرده و حتی در رابطه با نفقه خود نیز اقدامی نکرده و اظهار داشت چون زوج نفقه مرا نداد من سرکار رفتم و زوج نیز با این اشتغال مخالف است و لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر بهاستناد ماده 1117 قانون مدنی حکم به منع اشتغال زوجه صادر و اعلام می‌شود رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

آل حبیب – علیخانی