24 اسفند 1398

اعتبار امر مختومه در دعوای تمکین

اعتبار امر مختومه در دعوای تمکین

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: دعوی تمکین اعتبار امر مختومه نداشته و قابلیت طرح مجدد را دارد.

 

مستندات         بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/07/06    شماره رای نهایی: 9309970223001068

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.و. فرزند ن. به طرفیت خانم ب.ه. به خواسته الزام خوانده به تمکین دادگاه با توجه به لایحه تقدیمی خوانده و اظهارات طرفین در صورتجلسه مورخ 28/3/93 و نیز ملاحظه دادنامه شماره 00172-9/2/93 که در مورد همین خواسته صادر و مصون از اعتراض خواهان مانده و قطعی شده و سایر قراین و امارات موجود در دادخواست مجدد خواهان را قابل استماع ندانسته به استناد ماده 1257 قانون مدنی رأی به رد دعوی دعوی خواهان صادر می‌نماید این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران است.

قاضی مأمور در شعبه 201 دادگاه عمومی خانواده تهران – جهاندار

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.و. به طرفیت همسرش خانم ب.ه. نسبت به دادنامه شماره 457-31/3/93 صادره از شعبه 201 دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و رأی مزبور که به موجب آن دعوی زوج به خواسته الزام همسرش به بازگشت به منزل مشترک و تمکین از وی غیر قابل استماع تشخیص و رأی (قرار) به رد دعوا صادر گردیده مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده است زیرا صدور دادنامه شماره 172-9/2/93 بر فرض قطعیت مانع طرح مجدد دعوی تمکین نیست چون اثر حکم تمکین نسبت به آتیه و بعد از اجرای حکم است و دلیلی بر نشور زوجه در گذشته نیست و بر فرض صحت ادعای زوجه مبنی بر قفل درب منزل و ممانعت از ورود وی توسط زوج و فراهم نبودن زمینه تمکین از سوی وی و عذر موجه زوجه در عدم تمکین در گذشته مجوز عدم تمکین وی در آینده در صورت فراهم شدن زمینه تمکین از سوی زوج نخواهد بود در پرونده حاضر زوج مدعی است همسرش پس از مراجعه به منزل با طرح نمودن خواسته‌هایی غیرموجه از قبیل واگذاری حق طلاق و حق مسکن مجدداً منزل را ترک نموده است و دعوی تمکین از جمله دعاویی است که با گذشت زمان و تغییر وضعیت و شرایط زوجین قابل طرح بوده و مشمول اعتبار امر قضاوت شده نخواهد بود و دعوا قابل استماع است و اقتضاء دارد دادگاه محترم بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نموده و رأی ماهیتی صادر نماید. بنابراین با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترضعنه نقض می‌گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم نخستین عودت داده می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

بیگدلی – موسوی